DCCC kom til verden som en del af Kræftplan IV 'Styrket indsats på kræftområdet – patienternes kræftplan' og vi glæder os til at være en aktiv medspiller i Kræftplan V. For vi mener, at vores forståelse for at øge det nationale samarbejde og vores fokus på, at der skal skabes fremdrift indenfor hele kræftforløbet - fra tidlig opsporing til senfølger, rehabilitering og palliation - er vigtige perspektiver at inddrage i en kommende kræftplan til gavn for alle danske patienter.


DCCC er til for at styrke det nationale samarbejde på kræftområdet, herunder sikre hurtig omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis, til gavn for danske kræftpatienter på tværs af landet.

Vores vision er at alle danske kræftpatienter skal have adgang til den bedste forskningsbaserede diagnostik, behandling og opfølgning. Et stærkt nationalt samarbejde skal være med til at sikre dette. Samtidig sikrer det også, at kræftpatienter kan indgå i forskningsprojekter, uanset hvilken hospitalsdør, de går ind ad i Danmark. På den måde skal DCCC være med til at højne og ensarte kvaliteten af kræftbehandlingen både på tværs af landet og for den enkelte patient.

Med afsats i den vision deltager vi gerne i arbejdet med det nærmere indhold i den kommende Kræftplan V, der er lanceret netop med fokus på langsigtede løsninger og fortsat videreudvikling af kræftområdet. Vi mener, at vi på grund af vores rolle som en nationalt samlende enhed for dansk kræftforskning- og behandling, kan bidrage med væsentlige indsigter til arbejdet med den nye kræftplan.

Perspektiver - vi vurderer at kræftområdet har brug for øget fokus på:

  • at faglige og praktiske erfaringer med at modvirke ulighed bruges systematisk inden for kræftområdet og tjener som inspiration for andre patientgrupper

  • bedre infrastruktur for klinisk kræftforskning – så forskningen kan foregå i hele landet, i hele patientforløbet og så nær på patienten som muligt. De kliniske forskere skal fokusere kerneopgaven og ikke bruge tid på unødig administration eller bureaukrati

  • bred patientdeltagelse i forskningsprogrammerne og at der inden for alle kræftområder er relevante tilbud om forskningsprojekter til alle patienter

  • at nærhed for patienterne indgår i den samlede vurdering af behandlingskvaliteten

  • nationale MDT-konferencer på alle relevante kræftområder ud fra sygdommens sjældenhed og sygdommens kompleksitet

  • at nye udviklingsområder fremmes ved, at der er etableret arbejdsfællesskaber/grupper på tværs af forskningen og klinikken, så fødekæden styrkes, der skabes en mere direkte kontakt mellem det mere basale område og klinikken og der gennemføres flere translationelle studier

  • styrket brug af real world data for dermed at sikre, at der systematisk kan følges op på indførelse af nye standardbehandlinger

  • fremmet brug af kunstig intelligens. Vi vil lære af de foreløbige erfaringer for at høste lavt hængende frugter på kræftområdet

  • systematisk anvendelse af genomiske data for alle kræftpatienter