Bevillinger til fem projekter og netværk

Fem projekter og netværk modtager støtte fra DCCC. Blandet andet det nationale netværk DCCC - AGE, der vil facilitere forskning indenfor vurdering, optimering og behandling af ældre kræftpatienter. FOTO: RM

13-09-2018

En ny ansøgningsrunde om midler fra Danish Comprehensive Cancer Center – DCCC til støtte af nationale og tværfaglige projekter er netop afsluttet. Fem netværksgrupper og initiativer har samlet fået tildelt 900.000 kr.

Projekterne og dannelsen af netværk spænder bredt over forskellige specialer og fagdiscipliner. DCCC AGE har blandet andet søgt om at etablere et nationalt, der vil facilitere forskning indenfor vurdering, optimering og behandling af ældre kræftpatienter. Netværkets ambition er at skabe et større vidensgrundlag og implementere en national strategi for hovedparten af danske kræftpatienter, nemlig de ældre, Der er også bevilliget penge til forbredelsen af et nationalt, klinisk studie, der vil undersøge den prognostiske værdi af calcium score i coronarkar før og under strålebehandling.

"Der har denne gang været lidt færre ansøgninger end i de første runder, måske på grund af en deadline i slutningen af sommerferien. Men ansøgningerne har generelt været gode, og vi kunne støtte en række vigtige, nye netværk og forberedelse af kliniske forsøg", siger formanden for bedømmelsesudvalget Cai Grau.

De fem netværk og initiativer, der har fået tildelt støtte har alle det til fælles, at de har et nationalt sigte og et tværfagligt samarbejde. Med støtten forpligter de sig desuden til, at deres arrangementer er åbne for alle og skal offentliggøres i kalenderen på www.dccc.dk.

Årlig pulje fra Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC)
DCCC har en årlig pulje, der er afsat til at støtte tværfaglige, nationale initiativer og netværk. Den samlede pulje for 2018 er på 5 mio. kr. og man kan søge 4 gange årligt om op til 200.000 kr. til én aktivitet.

Næste ansøgningsrunde er den 16. oktober 2018, hvor opslaget bliver slået op på Danish Comprehensive Cancer Centers hjemmeside, http://www.dccc.dk/sog-stotte/. På hjemmesiden kan du læse mere om ansøgningsprocessen og kravene til ansøgningen. Der kan du også finde flere informationer, om de projekter, der allerede har modtaget støtte under http://www.dccc.dk/projekter--netvark/

Kort info om de 5 projekter, der har modtaget støtte

Projektnavn: Etablering af Dansk Neuroendokrint Tumor Selskab, DANETS

Projektbeskrivelse: Etablering af Dansk Neuroendokrint Tumor Selskab, DANETS med henblik på:
• at afholde nationale netværksmøder/konferencer 
• at udarbejde, offentliggøre og vedligeholde danske behandlingsvejledninger inden for neuroendokrine tumorer
• at etablere og vedligeholde en platform (webside) til udbredelse af relevante nyheder og materiale
• at organisere seminarer med nationale og internationale oplægsholdere med det formål at styrke dansk forskning i emnet samt opretholde og udbygge nordiske og internationale forskningsrelationer

Bevillingsmodtager: Seppo W. Langer, overlæge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Medansøgere: 
Rigshospitalet:
Overlæge, dr. med Ulrich Knigge og overlæge ph.d. Mikkel Andreasen, Endokrinologisk afd. PE
Professor, overlæge, dr.med. Andreas Kjær, Afd. for klinisk fysiologi, nuklearmedicin og PET

Aarhus Universitetshospital:
Professor, overlæge, dr.med. Henning Grønbæk og 1. reservelæge Gitte Dam, Medicinsk afd. V
Overlæge, dr.med. Morten Ladekarl og afdelingslæge Elizabeth Tabaksblat Onkologisk afd.

Odense Universitetshospital
Overlæge Lene Vestermark og overlæge Merethe Krogh, Onkologisk afd.R.

Beløb: 150.000 kr.
_______________________________________________________________________________________

Projektnavn: Prognostisk værdi af coronar-calciumscore og statin behandling hos strålebehandlede patienter med lokalavanceret lunge- og esophaguskræft 

Projektbeskrivelse: Patienter med lokalavanceret kræft i lunge eller spiserør tilbydes kemoterapi og strålebehandling med det formål at helbrede. Medbestråling af hjertet kan medføre øget risiko for udvikling af hjertesygdom. Dyslipidemi er en anden risiko faktor for hjertesygdom, der kan mindskes med behandling af statin. I dette studie undersøges den prognostiske værdi af calcium score i coronarkar før og under strålebehandling. Disse oplysninger sammenholdes med stråledosis givet til hjertet samt overlevelse. Endelig undersøges om behandling med statiner er forbundet med bedre overlevelse hos de samme patienter.

Tværfaglig organisation: DCCC COR

Bevillingsmodtager: Marianne Nordsmark, MD, ph.d., Ass. professor, onkologisk afdeling, AUH

Medansøgere:
Projektet er initieret i DCCC COR med repræsentanter fra DOLG, DECV, to kardiologiske
afdelinger (AUH og Hospitalsenheden Vest, Herning), Afd. for epidemiologi Ålborg, samt Christies Cancer Centre University of Manchester, UK.

Alle danske centre, der behandler esophagus og lungecancer med strålebehandling samt to kardiologiske afdelinger udgør studiegruppen.

Rigshospitalet (RH): Mette Pøhl (overlæge, ph.d. onkolog), Signe Risum (overlæge, ph.d. onkolog) og Mirjana Josipovic, (Fysiker)

Gentofte Hospitaler (HGH): Gitte Persson (Overlæge, ph.d. onkolog)
Aarhus Universitetshospital (AUH): Lone Hoffmann (fysiker, ph.d..), Ditte Møller (fysiker, ph.d.), Steen Hvidtfeldt Poulsen, Professor, Overlæge, ph.d., kardiolog, Marianne Knap (Overlæge, ph.d., onkolog), Azza Khalil (Overlæge, ph.d., onkolog), Marianne Nordsmark (Overlæge, ph.d., onkolog)

Odense Tine Schytte (Overlæge, ph.d. onkolog), Agon Olloni (læge), Eva Holtved (overlæge, onkolog), Morten Nielsen (fysiker, ph.d.)

Aalborg Universitetshospital: Svetlana Kunwald (Overlæge, onkolog), Søren Paaske Johnsen
(professor, overlæge, ph.d.)

Hospitalsenheden Vest, Kardiologisk afd.: Morten Bøttcher (Overlæge, ph.d., kardiolog),

Manchester/Oxford, UK: Marianne Aznar (Fysiker, ph.d.)

Næstved: Kenneth Hoffland (Overlæge, onkolog)

Vejle: Torben Schjødt Hansen (Overlæge, onkolog)

Beløb: 200.000 kr.
_______________________________________________________________________________________

Projektnavn: DCCC Patient Reported Outcome (DCCC PRO)

Projektbeskrivelse: Vi vil etablere et nationalt DCCC Patient Reported Outcome netværk (DCCC PRO)med henblik på et nationalt samarbejde for forskning i patient rapporterede følgevirkninger til kræftbehandling. Formålet er at optimere forskning i PRO under/efter kræftbehandling ved af facilitere nationale forskningsprotokoller forankret i DMCG-erne. Derudover at sikre, at grupper, der arbejder med onkologiske PRO, bliver bragt sammen og skaber netværk til mere samarbejde. DCCC PRO skal øge fokus på PRO problemstillinger og sikre, at alle patienter under og efter kræftbehandling får optimal opfølgning og behandling.

Tværfaglig organisation: DCCC nationalt center for Stråleterapi

Bevillingsmodtager: Birgitte Vrou Offersen, professor, overlæge, kræftafdelingen, AUH

Medansøgere:
Rigshospitalet: Overlæge, dr. med. Helle Pappot og professor, overlæge, dr.med. Christoffer Johansen.

Der er på ansøgningstidspunktet tilsagn om deltagelse fra følgende DMCG-er: DBCG
(bryster), DOLG (lunger), DECG (spiserør), DSG (sarkomer), DAPROCA (prostata), DAHANCA
(hoved-hals).

Onkologer, kræft-kirurger, fysikere og sygeplejersker fra Stråleterapi-centre samt basalforskere med interesse for senfølger efter kræftbehandling fra alle landets hospitaler inviteres.

Beløb: 187.000 kr.
_______________________________________________________________________________________

Projektnavn: DCCC - DAnsk OnkoGEriatrisk Netværk (AGE)

Projektbeskrivelse: Formålet med DCCC - AGE er at skabe et nationalt netværk for at facilitere forskning indenfor vurdering, optimering og behandling af ældre kræftpatienter. Netværkets ambition er at skabe et større vidensgrundlag og implementere en national strategi for hovedparten af danske kræftpatienter: de ældre. Netværket skal have fokus på onkogeriatriske problemstillinger og bidrage til, at ældre kræftpatienter får et optimeret og individualiseret forløb med udgangspunkt i patientens samlede ressourcer og ønsker. Dette kan bl.a. iværksættes ved at formulere nye nationale tværfaglige forskningsprojekter.

Bevillingsmodtager: Trine Lembrecht Jørgensen, afdelingslæge, Onkologisk Afd. R, OUH

Medansøgere: 
Geriatere
Region Midt:
Overlæge Marianne Ørum, geriatrisk afdeling Aarhus Universitetshospital
1. reservelæge Lone Winther Lietzen, H-læge geriatrisk afdeling Aarhus Universitetshospital

Region Hovedstaden:
1. reservelæge Cecilia Lund, Geriatrisk Afdeling, Herlev Hospital
Reservelæge Troels Dolin, Geriatrisk Afdeling, Herlev Hospital

Region Syd:
Ledende overlæge Lars Matzen, Geriatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH)
Forskningsleder, overlæge Jesper Ryg, Geriatrisk Afdeling, OUH
1. reservelæge Ann-Kristine Weber Giger, Geriatrisk Afdeling, OUH
Overlæge Rudolf Albert Scheller, Medicinsk Modtagelse Sønderborg, Sygehus Sønderjylland

Onkologi:
Region Midt:
Overlæge Gabor Liposits, Onkologisk Afdeling, Regionshospitalet Herning

Region Hovedstaden:
Overlæge Camilla Qvortrup, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Region Syd:
Professor, forskningsleder, overlæge Marianne Ewertz, Onkologisk Afdeling, OUH
Professor, overlæge Per Pfeiffer, Onkologisk Afd., OUH
Afdelingslæge Stefan S. Jeppesen, Onkologisk Afd., OUH
Reservelæge Stine Brændegaard Winther, Onkologisk Afd., OUH

Region Sjælland:
Professor, forskningsleder, overlæge Jørn Herrstedt, Onkologisk Afdeling, Region Sjælland

Beløb: 200.000 kr.
___________________________________________________________________________________

Projektnavn: Implementering af online monitorering i brachyterapi for øget patientsikkerhed i behandlingerne

Projektbeskrivelse: Brachyterapi er en kræftbehandlingsform, hvor en radioaktiv kilde placeres inde i tumoren. Dosis er meget lokaliseret, hvilket kræver at kilden placeres med millimeters præcision. I modsætning til andre strålebehandlingsformer, eksisterer der i dag ikke online monitorering i forbindelse med afgivelse af brachyterapi. I dette projekt vil et nyligt udviklet monitoreringssystem blive implementeret i tre danske kræftafdelinger. Formålet er at sikre at eventuelle fejl bliver opdaget under behandlingen, så behandlingen kan afbrydes og korrigeres før den fulde dosis afleveres.

Bevillingsmodtager: Jacob Graversen Johansen, ph.d., postdoc, AUH

Medansøgere: 
Aarhus Universitetshospital:
Physics researchers: Jacob Johansen (postdoc), Gustavo Kertzscher (postdoc) og Kari
Tanderup (prof)
Medical physicists: Susanne Rylander, Steffen Bjerre Hokland, Søren Kynde Nielsen og
cheffysiker Mette Skovhus Thomsen.
Medical doctors: Simon Buus, Lise Bentzen, Jacob Lindegaard og Lars Ulrik Fokdal

Rigshospitalet:
Medical physicists: Flemming Kjær-Kristoffersen og Cheffysiker Jens Peter Bangsgaard
Medical doctors: Trine Juhler Nøttrup

Odense Universitetshospital:
Medical physicists: Irene Hazell og Cheffysiker

Beløb: 165.000 kr.