Ny Medicin_sep_19_web.png

07-10-2019

Støtte fra Knæk Cancer 2018 opslag til indsamling af erfaringer med ny medicin er netop tildelt to projekter, som vil undersøge effekten og bivirkninger af behandling med immunterapi.

Puljen Ny medicin – indsamling af erfaringer fra klinisk praksis skal blandt andet understøtte systematisk opsamling af både patienter og lægers erfaringer med ny kræftmedicin. Styregruppen for DCCC fungerer som tildelingsudvalg for denne pulje.

Projekterne, som er tildelt støtte i denne ansøgningsrunde, vil undersøge henholdsvis effekten af immunterapi med præparatet daratumumab blandt patienter med knoglemarvskræft og effekten af immun-checkpointhæmmere til patienter med hoved- og hals pladecelle-kræft.

Mef Nilbert er forskningschef ved Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, og formand for det faglige bedømmelsesudvalg. Hun understreger, at bedømmelsesudvalget ser såvel vigtige faglige som patientrelaterede perspektiver i projekterne: "Vi er glade for at kunne støtte indsamling af evidens fra klinisk praksis ved disse ansøgninger. Selvom det er godt at lægemidler hurtigt vurderes og godkendes, stiller det krav om en skærpet opfølgning idet vores evidensgrundlag er tyndt. Det handler både om effekten i forskellige patientgrupper, men også om hvordan man bruger det i praksis og hvilke bivirkninger og eventuelle senfølger, der optræder," siger Mef Nilbert.

Vigtige nationalt forankrede studier
Med puljen ønskes det foruden en systematisk vidensindsamling at kortlægge lægemidlernes anvendelse og udbredelse i behandlingsforløb. Mef Nilbert fremhæver således vigtigheden af den nationale forankring i studierne: "Begge disse projekter vil lave landsdækkende undersøgelser inden for patientgrupperne. Et af formålene med puljen er netop, at vi får indhentet viden om behandlingseffekter, bivirkninger og patientoplevelser systematisk for et bedre beslutningsgrundlag i fremtiden. Jeg synes, at vores ambition må være at lære noget nyt fra hver enkelt patient," siger hun.

Udover området 'ny medicin' kan der også udarbejdes ansøgninger til denne pulje, med henblik på at fremskaffe yderligere data vedrørende opsamling af erfaring fra klinisk praksis med anvendelse af kræftmedicin (eksisterende og nye indikationer). Ansøgninger der ønsker at efterprøve diagnostik og diagnostiske procedure medhenblik på at optimere den patientpopulation, der modtager medicinen er også velkomne.

Der er en yderligere ansøgningsmulighed til puljen i 2019 med frist den 8. november.

Læs mere om puljen find opslaget på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

Mere om de støttede projekter


Nationalt populationsbaseret studie af effekt og bivirkninger til ny immunterapi med daratumumab blandt danske patienter med knoglemarvskræft
Patienter med knoglemarvskræft lider af gentagne tilbagefald, som kræver behandling. Dyr immunterapi med daratumumab er godkendt i Danmark ved første og senere tilbagefald af sygdommen. Mere end 50 % af alle patienter med knoglemarvkræft opfylder ikke kriterierne for at indgå i de randomiserede kliniske studier, der har ført til godkendelse af ny medicin.

I dette projekt undersøges effekt og bivirkninger af daratumumab hos alle patienter med knoglemarvskræft, der har fået behandlingen siden godkendelsen i 2016. Cirka 100 af disse patienter vil også indgå i et nationalt projekt, hvor der løbende indsamles patientrapporterede data om effekt og mulige bivirkninger.

Dette projekt vil vise anvendeligheden, effekt og bivirkninger af daratumumab hos patienter med sygdomskomplikationer til knoglemarvskræften og med komplikationer på grund af andre sygdomme. Ud over dette undersøges det, hvornår behandlingen er mest effektiv i patientens sygdomsforløb, og om der kan påvises prognostiske markører for effekt af behandlingen. Herved kan patienter spares for unødige bivirkninger til en behandling, som de ikke har gavn af.

Studiet er landsdækkende og involverer alle ni hæmatologiske afdelinger i Danmark.

Projektet støttes med 1,5 mio. kr. over tre år.

Kontakt
Annette Juul Vangsted
Klinisk lektor, dr. med
Overlæge
Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet

Effekten af immun-checkpointhæmmere ved recidiverende/metastatisk planocellulær hoved-hals cancer i Danmark
- Et nationalt DAHANCA kohortestudie
Lokal fremskreden eller udbredt hoved- og hals cancer har generelt en dårlig prognose. Traditionel kemoterapi kan lindre symptomer, men giver kun beskeden livsforlængelse og er forbundet med bivirkninger, der påvirker patientens livskvalitet.

Det første godkendte lægemiddel til immunterapi, nivolumab, havde i et lodtrækningsforsøg vist en sikker fordel med hensyn til kontrol med kræftsygdommen sammenlignet med enkelt-stof kemoterapi og med kun beskedne bivirkninger til følge. Imidlertid blev nivolumab testet i en gruppe af relativt yngre patienter med god almentilstand og få eller ingen konkurrerende sygdomme. Dette er i modsætning til den typiske danske patient med lokal fremskreden eller udbredt hoved- og hals pladecelle-kræft (rmHNSCC), som ofte er ældre, som har en dårlig almentilstand og ofte flere konkurrerende sygdomme.

Projektet vil undersøge fordele og bivirkninger i hele den danske gruppe af patienter med rmHNSCC behandlet med immun-checkpointhæmmere. Dette vil give et mere virkelighedsnært billede af effekt og bivirkninger og komme nærmere hvilke grupper af patienter, der har glæde af behandlingen. Med undersøgelsen etableres også en database, der skal tjene som en permanent national struktur, der kan overvåge behandlingen med immun-checkpointhæmmerne i fremtiden. Databasen vil være udgangspunkt for translationelle studier, som kan udvælge de patienter, der har størst sandsynlighed for at have gavn af de nye immuno-terapier.

Denne undersøgelse er udviklet og understøttet af DAHANCA palliation studiegruppen, som består af læger, der er ansvarlige for den palliative behandling på de fem nationale centre, som behandler patienter med rmHNSCC.

Projektet støttes med 1,093 mio. kr. over to år.

Kontakt
Jesper Grau Eriksen
cand.med., ph.d.
Professor, overlæge
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital