Bevillingsår: 2019

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kr., der også går til udvikling af nationale, tværfaglige kompetencegivende initiativer.

Forberedelse af et nationalt projekt, hvis formål er at udvikle og validere et redskab til måling af patientens evne til selvstændigt at beherske de færdigheder, der er nødvendige for et komplet stomibandageskift efter en tarmkræftoperation. Redskabet forventes anvendt i en målrettet, individuel oplæring præ- og postoperativt samt gennem rehabiliteringsforløbet for at øge færdigheder og livskvaliteten. Endvidere er formålet at undersøge behovet for og effekten af pædagogiske tiltag rettet mod øget selvhjulpenhed i stomipleje.

Status pr. oktober 2022: Der er blevet udarbejdet en systematisk litteraturgennemgang for at afdække alle de områder, der er relevante at arbejde videre med for at sikre at det kliniske studie bygger på et solidt fundament. Der er planer om at få resultaterne af dette arbejde publiceret


Tværfaglig organisation
DCCG (Dansk Kolorektal Cancer Gruppe)

Deltagende parter
Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Herlev og Gentofte Hospital:

  • Hanne Konradsen, sygeplejerske, ph.d., professor i klinisk sygepleje
  • Anne Kjærgaard Danielsen, sygeplejerske, ph.d., seniorforsker

Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital:

  • Michael Bødker Lauritzen, MD
  • Ole Thorlacius-Ussing, MD, ph.d., professor

Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital:

  • Therese Juul, adjunkt, Institut for Klinisk Medicin. Primær kontaktperson, Mail: therjuul@rm.dk
  • Henriette Vind Thaysen, sygeplejerske, MHSC, ph.d.
  • Peter Christensen, MD, professor

Urinsvejkirurgi, Aarhus Universitetshospital: 

  • Bente Thoft Jensen, sygeplejerske, MPH, ph.d.
  • Susanne A. Rasmussen, MHSc
  • Jørgen B. Jensen, MD, professor