Nyhed_Søg_Støtte_okt_19.png

10-10-2019

Siden DCCC's etablering i 2017 har 58 projekter og netværk modtaget støtte til aktiviteter på kræftområdet. Fælles for aktiviteterne er vigtigheden af det nationale og tværfaglige perspektiv. Dette uddybes i en ny vejledning til potentielle ansøgere til DCCC's pulje.


Aktiviteter i alt fra netværksgrupper til seminarer, protokolforberedelse og workshops har levet op til ansøgningskravene og modtaget støtte fra DCCC til nationale aktiviteter, som involverer flere specialer, discipliner eller bygger bro mellem basal og klinisk forskning.

DCCC har i 2018 blandt andet givet støtte til et projekt, hvor et nyt online monitoreringssystem skal implementeres på tre danske kræftafdelinger. I in vivo dosimetri måles den afgivne dosis under behandlingen. Det er derfor den mest direkte måde at verificere, at behandlingen forløber som den skal. Men in vivo dosimetri foretages kun sjældent i brachyterapi på grund af manglende udstyr. De metoder, der eksisterer i dag har så store usikkerheder, at de kun har meget begrænset klinisk relevans. Formålet med projektet er at implementere og teste et nyt system i de tre største brachyterapiklinikker i Danmark: Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet. 

"Støtten fra DCCC har givet os mulighed for at inddrage to ekstra danske klinikker i vores kliniske studie, så vi kan arbejde frem mod at alle danske patienter kan få ekstra kvalitetssikring i forbindelse med brachyterapi", fortæller Jacob Graversen Johansen, ph.d., postdoc ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Sådan søger du støtte

DCCC vil gerne lette ansøgningsprocessen og har derfor udarbejdet en vejledning til ansøgere. Vejledningen uddyber de områder, der kan søges støtte i. En forudsætning for at ansøgningen tages i betragtning er, at ansøgningen er forankret nationalt og repræsenterer et samarbejde på tværs af specialer eller discipliner. Dette for at sikre, at aktiviteten lever op til DCCC's målsætninger om styrket nationalt samarbejde, hurtigere omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis og at højne og ensarte kræftbehandlingen.

Ansøgere er fortsat meget velkomne til at kontakte sekretariatet for DCCC ved spørgsmål og sparring i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Næste ansøgningsfrist til at søge støtte til nationale og tværfaglige aktiviteter på kræftområdet er den 7. november 2019.

Find gældende opslag, vejledning og ansøgningsskema her 

To nye projekter har netop modtaget støtte:


Etablering af Dansk Thymom Interessegruppe (DATMIG)
 
Dansk Thymom Interessegruppe (DATMIG) etableres med henblik på at afholde nationale netværksmøder og konferencer samt at udarbejde, offentliggøre og vedligeholde danske behandlingsvejledninger inden for thymus tumorer. Desuden: 

  • at etablere og vedligeholde en platform (webside) til udbredelse af relevante nyheder og materialer
  • at organisere og vedligeholde kontakt til nationale og internationale kapaciteter inden for området for at styrke dansk forskning i emnet samt opretholde og udbygge internationale forskningsrelationer
  • at organisere workshops med henblik på etablering af en national multidisciplinær database

Netværket etableres omfattende flere specialer og dækkende hele Danmark til optimering af behandling af følgesygdomme relateret til thymomer. En række specialister fra Odense Universitetshospital, Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital har givet tilsagn om deres deltagelse i netværket, og netværket vil udvides på baggrund af dette. Der er etableret en interessegruppe med repræsentation fra specialerne: Neurologi, hæmatologi, onkologi, reumatologi, thoraxkirurgi, immunologi og infektionsmedicin.

Læs mere om DATMIG her.

Udvikling og validering af et nyt redskab til måling af self-efficacy i stomipleje – et dansk multi-center studie
Forberedelse af et nationalt projekt, hvis formål er at udvikle og validere et redskab til måling af patientens evne til selvstændigt at beherske de færdigheder, der er nødvendige for et komplet stomibandageskift efter en tarmkræftoperation. Redskabet forventes anvendt i en målrettet, individuel oplæring præ- og postoperativt samt gennem rehabiliteringsforløbet for at øge færdigheder og livskvaliteten. Endvidere er formålet at undersøge behovet for og effekten af pædagogiske tiltag rettet mod øget selvhjulpenhed i stomipleje.

Projektet forbereder således et multicenterstudie, hvor det forventes at inkludere patienter fra mindst fem kliniske afdelinger i hele landet. De deltagende parter i projektet i den indledende fase er fra Herlev og Gentofte Hospital, Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital. Efter protokolforberedelsen vil man involvere flere relevante afdelinger og samarbejdspartnere.

Læs mere om projektet her.