Søg støtte (2).jpg

Tre initiativer modtager støtte fra DCCC i fjerde og sidste ansøgningsrunde i 2023. Næste frist er 1. februar 2024. Foto: DCCC

19-12-2023

Tre initiativer modtager støtte fra DCCC i fjerde ansøgningsrunde i 2023. Fælles for dem er, at ansøgerne ønsker at forberede studier, der kan forbedre kræftbehandling og livet efter kræft.

DCCC har bevilliget midler til tre initiativer i sidste ansøgningsrunde af 2023. Der er tale om tre initiativer inden for området 'forberedelse af nationale og multidisciplinære investigator-initerede studier'. Initiativerne lever alle op til formålet med puljen ved at styrke det nationale samarbejde på tværs af discipliner inden for kræftforskning og –behandling.

Fælles for de tre studier er, at de ønsker at undersøge, hvordan vi kan mindske risikoen for komplikationer og bivirkninger ved forskellige typer af behandlinger, og dermed forbedre livet under og efter kræftbehandling.

Læs mere om de tre initiativer nedenfor - og husk, at du også kan søge DCCC's pulje. Ikke kun hvis du ønsker midler til at forberede et nationalt og multidisciplinært investigator-initieret studie, men også til en række andre formål, blandt andet til etableringen af netværk, konkrete aktiviteter i eksisterende netværk og udbredelse af viden inden for kræftområdet.

Læs mere om puljen ved at klikke her - næste frist for at søge puljen er d. 1. februar 2024.

Kan fokus på mundhygiejne inden en kræftoperation mindske risikoen for komplikationer?
I de seneste år er der kommet et stadigt større fokus på præhabiliterende indsatser forud for kræftoperation. Det gælder for eksempel indsatser som at støtte patienter med ønske om et rygestop, og sætte fokus på ernæring og fysisk aktivitet inden operation. Det gøres blandt andet for at mindske risikoen for komplikationer. Men forskning viser, at risikoen for komplikationer som infektion, blodforgiftning og lungebetændelse efter operation også kan mindskes, hvis der inden operationen er fokus på systematisk mundhygiejne. Det skyldes, at der i vores mundhule lever mikroorganismer, og at disse kan være smitsomme og sygdomsfremkaldende.

Gruppen bag ansøgningen ønsker at undersøge effekten af en præoperativt indsats på forbedret mundhygiejne for patienter, der skal i kirurgisk behandling for kolorektal- og blærekræft. De ønsker ligeledes at udforske de faktorer, der påvirker efterlevelsen af mundhygiejniske principper, og lave en økonomisk analyse af interventionen. DCCC finder initiativet relevant og generaliserbart. Desuden vurderes det, at initiativet i høj grad har fokus på samarbejde på tværs af discipliner, landet og mellem forskning og klinik.

Derfor støtter DCCC planlægningen af et multicenterstudie, udarbejdelsen af en protokol til den økonomiske analyse samt midler til at afholde en række projektmøder, der skal sikre national forankring af initiativet.

Læs mere om initiativet 'Effekt af en præoperativ mundhygiejne intervention på postoperative infektioner hos patienter, der opereres for blære- eller kolorektalkræft: Et multicenterstudie' ved at klikke her.

Færre bivirkninger efter behandling for fremskreden livmoderhalskræft med protonstråler
Lokalt fremskreden livmoderhalskræft behandles med en kombination af udvendig strålebehandling og kemoterapi efterfulgt af indvendig strålebehandling. Behandlingen kan være forbundet med bivirkninger, både akut og flere år efter, at en kvinde har modtaget behandlingen. Bivirkningerne opstår i det raske væv, der også rammes af strålerne. Det kan være bivirkninger fra tarm (eksempelvis besvær med at kontrollere afføringen) eller fra knogler (eksempelvis påvirket immunforsvar).

Gruppen bag ansøgningen ønsker at undersøge, om man ved at erstatte den udvendige røntgenstråle-behandling med en protonstråle-behandling, kan minimere bivirkningerne. Protonstråler kan nemlig gives mere præcist, og derfor mindskes stråledosis til det omkringliggende raske væv. Derfor forventes det, at det kan medvirke til færre bivirkninger og forbedret livskvaliteten efter endt behandling.

DCCC vurderer, at initiativet fokuserer på samarbejde på tværs af landet og af discipliner, ligesom der er god integration af forskning og klinik. DCCC støtter forberedelsen af et studie, som udgår fra Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) og som skal forberedes på de tre centre, der behandler livmoderhalskræft i Danmark. På Dansk Center for Partikelterapi skal der oprettes national database i forbindelse med initiativet.

Læs mere om initiativet 'Protonterapi til lokalt fremskreden cervix cancer i kombination med kemoterapi og brachyterapy' ved at klikke her.

Livet med strålebehandling: Livskvalitet hos unge voksne med kræft
Hvert år får omkring 1500 unge voksne i alderen 18-39 år en kræftdiagnose. I det nystartede DCCC NAYACareDK er målet gennem forskning at skabe viden om særlige behov hos denne gruppe, samt at undersøge indsatser, der kan forbedre deres kræftforløb.

En tredjedel af de unge behandles primært med strålebehandling. Behandlingen kommer med risiko for bivirkninger og nedsat livskvalitet. International forskning har endnu ikke systematisk afdækket aldersspecifikke symptomer og livskvalitet over tid i et strålebehandlingsforløb. Men ved det første nationale NAYACareDK forskningsseminar deltog unge patientrepræsentanter og gav et indblik i deres oplevelse af behandlingsforløbet. De fortalte blandt andet, at de oplevede, at deres behov adskiller sig markant fra de ældre kræftpatienters.

Derfor ønsker ansøgerne i et nationalt, multidisciplinært samarbejde mellem ni danske stråleterapicentre at undersøge:

- Anvendeligheden af EORTC-livskvalitetsskema til unge voksne med kræft til at indsamle data om symptomer og livskvalitet

- Udviklingen i patientrapporterede symptomer og livskvalitet over tid hos unge voksne med kræft

DCCC støtter initiativet, da der i ansøgningen er en høj grad af fokus på samarbejde på tværs af landet og discipliner, en god integration af forskning og klinik og en høj faglig gevinst. Det vurderes desuden, at initiativet er generaliserbart og relevant. Der gives midler til, at ansøgerne fra januar til maj 2024 kan afholde månedlige nationale projektgruppemøder til planlægning og udarbejdelse af protokol, oprettelse af databaser, samarbejdsaftaler og planlægning af kliniske arbejdsgange i forbindelse med forberedelsen af studiet.

Læs mere om initiativet 'Livet med strålebehandling: Livskvalitet hos unge voksne med kræft' ved at klikke her.