I marts 2022 rundede DCCC puljen over 100 støttede aktiviteter, der går på tværs af landet. Foto: DCCC

18-03-2022

Over ét hundrede gange har Danish Comprehensive Cancer Center, DCCC, nu støttet aktiviteter, der fremmer samarbejde og vidensdeling bredt på kræftområdet. Det er blevet til over hundrede både større og mindre bidrag til tværgående samarbejdsrelationer - og styrket infrastruktur for forskningen på tværs af landet. DCCC's pulje har nået en milepæl.

 

"Her kan du kun få penge, hvis du samarbejder bredt", var og er ét af de afgørende karaktertræk ved DCCC's pulje, forklarer Cai Grau, DCCC's første faglige formand. I 2017 var han med til at sætte rammerne for puljens økonomiske starthjælp til nye samarbejdsinitiativer på kræftområdet.

I marts 2022 rundede puljen over 100 støttede aktiviteter. Og en betragtelig effekt på det danske kræftlandskab.

"Da vi startede var det lidt af en hurdle for vores ansøgere, at de skulle være mindst tre hospitaler geografisk fordelt i landet, og ikke bare deres sædvanlige og kendte kolleger. Sådan er det ikke længere. Nu modtager vi ansøgninger på tværs af hospitaler, praktiserende læger, universiteter, kommuner og andre forskningspartnere fra forskellige fagligheder", fortæller Cai Grau.nyhed 100 anne citat.png

Bredt, nationalt og tværfagligt samarbejde på kræftområdet er vokset og styrket i Danmark de seneste år. Det har puljen været en væsentlig del af, og det arbejde er nu også sikret fremover.

For samtidig med at milepælen på 100 støttede aktiviteter er nået, har Kræftens Bekæmpelse bekræftet, at de vil fortsætte med at bakke økonomisk op om samarbejdet på kræftområdet igennem DCCC.

 

Et hundrede brikker til puslespillet

Op til 200.000 kr. per støttet aktivitet. Det er den økonomiske starthjælp, som DCCC har delt ud af siden 2017.

"Vi kan se, at puljen gør den forskel, som vi håbede på. Gennem puljen skaber vi flere brikker i det puslespil, der skaber national sammenhæng og samarbejde på tværs af specialer og geografi. Og dermed styrker vi det ultimative mål: at højne og ensarte kvaliteten i behandlingen på tværs af forløb og områder", siger Anne Bukh, formand for DCCC's styregruppe og koncerndirektør i Region Nordjylland.

Omtrent halvdelen af puljens penge kommer fra Kræftens Bekæmpelses støtte af DCCC's faglige arbejde, og den støtte er netop blevet forlænget.

"Det er dejligt, at Kræftens Bekæmpelse fortsat ser værdien i denne del af vores samarbejde, så vi også i de kommende år har mulighed for at uddele en betydelig pose penge", siger Anne Bukh.

Fra Kræftens Bekæmpelse bekræfter administrerende direktør Jesper Fisker, at puljens penge virker på den brede skala:

"Mange af vores store mål for kræftpatienterne er også DCCC's mål, og bliver styrket igennem det arbejde, som DCCC gør. Gennem puljen rammer DCCC enormt mangfoldigt. Jeg er imponeret over, at puljen formår at ramme både i dybden med højt specialiserede aktiviteter, og samtidig også rammer i bredden, hvor mange forskellige fagligheder arbejder sammen om forskning af højeste kvalitet på tværs af Danmark. Derfor er vi rigtig glade for, at vi fortsat kan støtte samarbejdet i DCCC også økonomisk."

Hvert støttet nationalt netværk, forberedelsen af et klinisk forsøg eller en anden støttet aktivitet øger sammenhængskraften på kræftområdet. Nye eller forbedrede metoder bliver hurtigere udbredt og uvirksomme kan tages af bordet, til fordel for nye forskningsforsøg, der har potentiale.

På den vis giver puljen brikker, og måske endda lim, til det puslespil af både infrastruktur og samarbejde, som ligger bag et kræftforløb – det er i hvert fald intentionen.


Det gør pengeposen godt for

DCCC blev i 2017 sat i verden for at styrke samarbejde på tværs af specialer og discipliner - og samtidig sikre en bredere og mere systematisk vidensdeling på kræftområdet.

"Puljen var en måde at sætte DCCC's formål på en formel, der var ligetil for vores opland", fortæller Cai Grau, der dengang tog formandstitlen på sig for det faglige udvalg i DCCC, og har været den faglige spydspids frem til januar 2022.

Puljen er i bund og grund 'seed money' med en række krav, der skal være opfyldt. Modsat de store fonde, er kravene meget konkrete og ansøgningsformatet afspejler beløbets størrelse; det tager ikke månedsvis at søge støtte.

Og ansøgningerne er mange. Selvom 200.000 ikke er et stort beløb, så rækker de til to års aktiviteter i et netværk, eller til at få skabt den tid, som er helt nødvendig i opstarten af et tværfagligt uafhængigt klinisk studie, som går på tværs af mange forskellige geografiske afdelinger.

"At samarbejde bredt nationalt, med flere afdelinger, specialer, faggrupper og sektorer, det er mere op ad bakke, end at lave dit eget studie på eget hospital. Det brede samarbejde kræver mere. Men det er absolut nødvendigt, så derfor tilbyder vi støtte", fortæller Cai Grau.


Et potent virkemiddel

I de første år ramte puljen 'bulls eye'; der var brug for både incitament og hjælp til at danne nationale, tværfaglige netværk. Mange nye netværk skød frem og kører fortsat videre.

"Vi kan konkludere, at netværkene er en succes, når de flere år efter, at deres bevilling er brugt op, stadig er aktive og indsender nye ansøgninger om støtte til forberedelse af kliniske studier. Uden at vi fuldt ud havde planlagt det, så kunne vi ikke have skrevet en bedre drejebog for at styrke kræftområdets brede samarbejde", fortæller Cai Grau.

Cai Grau har overladt formandsposten i DCCC's faglige udvalg til Henrik Frederiksen, men han er stadig med som næstformand, og ser fremad med forventning:

"Puljen som virkemiddel har været en stor del af, at vi er nået langt med at styrke samarbejdet i det helt tætte forløb omkring kræftbehandlingen på hospitalet. Fremadrettet vil vi gøre, hvad vi kan, for at brede de gode erfaringer ud over hele patientens forløb, fra tidlig diagnostik til palliativ behandling", fortæller han.

Også et øget fokus på de sjældnere kræfttyper og på alle de muligheder og perspektiver der findes i den basale forskning, er på tallerkenen hos DCCC, og dermed også for puljen de næste år.

"Puljen er kontinuerligt synlig og fremmer vores formål. Det er fantastisk, at vi kan køre den videre med samme økonomiske styrke, som hidtil har været en succes for det brede kræftområde - også ud over de første hundrede støttede aktiviteter", slutter Cai Grau.

Puljen i tal

28 nye nationale og tværfaglige netværk har puljen hidtil støttet. Fra det første DCCC COR (Cardio Onkologisk netværk) i 2017 til to af de nyeste netværk fra marts 2022: Netværk for sundhedsprofessionelle i danske kræft-senfølgeklinikker og Center for cancerrelateret 3D print på Danske hospitaler. Den fulde liste findes her.

38 gange har puljen støttet forberedelse af nationale og multidisciplinære kliniske studier, startet af forskerne selv, der undersøger forskningsspørgsmål i dybden og bredden: fra forebyggende kemoterapi til patienter med cirkulerende tumor DNA, rehabiliteringsprojekt til patienter med hjernetumor, cancer-associerede livstruende blodpropper i lungerne eller i de dybe vener i benene, struktureret træningsforløb og protokoller før operation af ventrikelkræft, individualiseret tilpasset strålebehandling af hjernekræft, og mange andre. Du kan se den fulde liste her.

Studierne bliver til noget

Blandt de kliniske studier, som DCCC har støttet forberedelsen af, har en konkret rundspørge blandt de ikke helt ny-støttede studier vist, at faktisk alle støttede studier er kommet ud over rampen. De har søgt og fået flere penge, fået deres etiske godkendelser og er alle på vej, i gang eller ligefrem afsluttede.

De oprettede netværk danner også grobund for flere nye kliniske studier – der så fra starten er født ind i et bredt, nationalt samarbejde. Enkelte netværk er endda blevet til nationale forskningscentre, med store bevillinger på flercifrede millionbeløb.

Vil du gerne søge støtte fra DCCC's pulje, så se mere her.