Ny DCCC støtte givet 12-10-22.pngFire grupper af ansøgere har modtaget støtte på i alt 658.500 kr. Foto: DCCC.

12-10-2022

Støtten er gået til etablering af nationale, tværfaglige netværk med fokus på nye kirurgiske teknikker og eksperimentel kræftkirurgi samt kræft diagnosticeret under graviditeten. Derudover støttes forberedelsen af en ansøgning om godkendelse til ny protokolleret palliativ behandling for patienter med kræft i bughinden samt forberedelsen af kliniske studier om forebyggelse og behandling af blodpropper inden for spiserørs- og mavesækskræft.

 

I alt fire nye initiativer har modtaget støtte ved årets tredje ansøgningsrunde. Støtten går blandt andet til at inddrage real world data, forske i vedvarende svære kræftområder med begrænsede behandlingsmuligheder og skabe nationalt overblik ved sjældne tilstande. Alt sammen vigtige elementer, der er med til at understøtte DCCC's vision om, at alle danske kræftpatienter skal have adgang til den bedste og forskningsbaserede diagnostik, behandling og opfølgning.

Herunder kan du læse mere om de fire støttede initiativer og gruppen af ansøgere bag hver af dem. Husk samtidig at notere, at der igen er åbent for nye ansøgninger med næste ansøgningsfrist d. 21. november kl. 08.00.


Nationalt, multidisciplinært netværk for venøs thromboemboli hos patienter med oesophagus- og ventrikel cancer


Patienter med oesophagus- og ventrikelcancer har øget risiko for venøs trombose (VTE). Vi mangler viden om VTE-risiko i behandlingsforløbet samt patienters ønske til evt. forebyggelse af VTE.

Med initiativet dannes en national og multidisciplinær arbejdsgruppe, der skal planlægge og tilrettelægge studier, der giver indsigt i informationsbehov og præferencer hos patienter med oesophagus- og ventrikelcancer, der får VTE. Patienter vil blive inddraget som aktive samarbejdspartnere i tilrettelæggelse af studierne.

Resultaterne skal bidrage til at forbedre forebyggelse og behandling af VTE, samt forbedre kommunikation og interaktion mellem sundhedspersonale og patienter med oesophagus- og ventrikelcancer.

Tværfaglig organisation: Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe (DEGC) Database samt forskningssamarbejde mellem tre regioner og universitetshospitaler i Danmark.

Primær kontaktperson: Daniel Kjær, e-mail: Dankja@rm.dk

Bevilling: 200.000 DKK – til forberedelsen af et nationalt og multidisciplinært investigator‐initierede studie

Læs mere, klik her


RIPEC - Repeated Intraperritoneal Chemotherapy. Improving survival and QoL for patients with moderate to severe peritoneal carcinomatosis fro gastric- and GEJ cancer

 

Peritoneal carcinomatose (PC) ved ventrikel- og GEJ-cancer er forbundet med svært nedsat livskvalitet, hvilket begrænser de palliative muligheder for PC-associerede gener.

Studier fra Asien har vist lovende resultater ved brug af peritoneal kateter, hvori der gentagne gange gives kemoterapi i kombination med systemisk kemoterapi (RIPEC). Her er set markant tumorreduktion og forlænget progressionsfri overlevelse.

Efter en systematisk litteraturgennemgang, udarbejdes der en protokol med henblik på at forberede et fase-II studie, der undersøger den progressionsfri overlevelse for patienter med ventrikel- eller GEJ-cancer med peritoneal carcinomatose i behandling med RIPEC.

I den sammenhæng udfærdiges ansøgninger til videnskabsetisk komité, Lægemiddelstyrelsen samt ansøgning om endorsement af projektet fra Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe (DECG).

Dermed ønsker initiativet protokolleret at kunne udvide det palliative behandlingstilbud til en patientgruppe med svært nedsat livskvalitet, hvor behandlingstilbud er begrænsede.

Tværfaglig organisation: Når protokollen er udfærdiget, vil den blive forelagt DECG - Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe

med anmodning om endorsement.

Primær kontaktperson: Julie Lykke Harbjerg, e-mail: juharb@rm.dk

Bevilling: 200.000 DKK - til forberedelsen af en stor ansøgning ifm. et nationalt projekt.

Læs mere, klik her


Etablering af et nationalt tværfagligt videnscenter for gravide med cancer


Håndtering, inklusiv udredning, stadieinddeling og behandling af cancer i graviditeten er kompleks, idet der er to liv der skal tages hensyn til. Der er behov for tværfaglig ekspertviden og klinisk erfaring nationalt for at sikre en optimal og individualiseret behandling af moderen og det ufødte barn.

Inden for de seneste ca. 15 år er der sket et paradigmeskift i håndteringen af gravide med cancer, hvor man, så vidt muligt, anbefaler behandling under graviditeten og at undgå præmatur forløsning. Den kliniske erfaring samt seneste registerforskning tyder på at dette ikke er fuldt gennemført, hvilket formentlig skyldes tilstandens sjældenhed med omkring 23 nye tilfælde årligt.

Initiativet bidrager til kvalitetssikring gennem etablering af en national database indeholdende kliniske cases og svar. Via let tilgængelige data skal databasen bidrage til et optimeret overblik for brugere og eksperter samt sparring med det internationale netværk.

Primær kontaktperson: Lone Storgaard Obstetrisk klinik, e-mail: Lone.storgaard.01@regionh.dk

Bevilling: 68.500 DKK - til etableringen af et nyt nationalt, tværfagligt netværk.

Læs mere, klik her


Netværksdannelse indenfor nye kirurgiske teknikker til forbedring og helbredelse af flere danske kræftpatienter samt national platform for eksperimentel kræftkirurgi


Eksperimentel kræftkirurgi (EKK) udføres stadig kun i begrænset omfang i kliniske protokoller og omfatter i så fald typisk kun én form for kræft.

Med netværksdannelsen ønskes det at skabe et forum til at starte en diskussion om, hvordan der kan etableres en national ramme og skabes en national platform for EKK. Desuden undersøges det om teknikker, som har vundet indpas inden for én kræftform, også har gavnlig effekt for andre kræftformer på tværs af DMCG'er og regioner.

Møderne vil fokusere på emner relateret til kirurgisk færdighed og uddannelse af nye kræftkirurger, EKK og implementering af nye kirurgiske teknikker. Herunder nye kirurgiske teknikker som billeddannelses-, 3D-modeller og AI-drevne muligheder, men også forbedret kirurgisk palliation til patienter med uhelbredelig kræft.

På opfølgende møder vil samtlige protokoller blive gennemgået og justeringer blive gennemført for at sikre national gennemførbarhed og implementering af fælles generiske endepunkter.

Tværfaglig organisation: DAHANCA - Danish Head and Neck cancer Study Group, DAPROCA - Dansk Urologisk Cancer Gruppe, DCCG - Danish Colorectal Cancer Group, DACG - Dansk Anal Cancer Gruppe, DGCG - Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe, DSG - Dansk SArkom Gruppe, DBCG - Danish Breast Cancer Group, DARENCA - Dansk Renal Cancer Database & DMG - Dansk Melanom Gruppe.

Primær kontaktperson: Thomas Baad-Hansen, e-mail: thombaad@rm.dk

Bevilling: 190.000 DKK - til etableringen af et nyt nationalt, tværfagligt netværk.

Læs mere, klik her