6 nye initiativer modtager støtte fra DCCC i anden ansøgningsrunde i 2024. Næste frist er d. 12 august 2024. Foto: DCCC.

03-06-2024 

1 nyt netværk og 5 ansøgere, er ønsker at forberede investigator-initierende studier, modtager støtte fra DCCC i anden ansøgningsrunde i 2024.


I anden ansøgningsrunde af 2024 fik 6 nye initiativer støtte fra DCCC's pulje. Det betyder, at vi i denne runde uddeler over 1,1 millioner kroner. 

Ud af de 6 nye initiativer, er der givet støtte til 5 initiativer til forberedelse af nationale investigator-initierede studier, og 1 initiativ til etablering af et nyt nationalt, tværfagligt netværk.

Initiativerne spænder vidt, og DCCC har vurderet, at de har potentialet til at øge det nationale samarbejde og være med til at sikre, at danske kræftpatienter får adgang til bedre og mere forskningsbaseret diagnostik, behandling og opfølgning. 

Læs om de enkelte initiativer, der opnåede støtte i denne runde, nedenfor.

Har du et nationalt tværfagligt initiativ, der kan være med til at styrke samarbejdet indenfor kræftforskning- og behandling, så send din ansøgning inden næste ansøgningsrundes deadline d. 12 august 2024. Læs mere ved at klikke her. Individualiseret AI-baseret perioperative behandling af kolorektal cancer: et randomiseret kontrolleret klinisk forsøg – AIDPRO-CRC studie

Anvendelse af kunstig intelligens (AI) til individuel vurdering af patientrisiko, efterfulgt af et individuelt skræddersyet behandlingsforløb, har vist sig at være effektivt til at reducere død og komplikationer efter kolorektal-kræftkirurgi.  

Med støtte fra DCCC vil initiativet igangsætte et nationalt studie, hvor kunstig intelligens og individuelle, evidensbaserede optimeringsinterventioner vil blive implementeret før, under og efter kirurgi på 7-8 kirurgiske afdelinger i Danmark. Projektet kræver omfattende koordinering og implementering af behandlingsinterventioner på tværs af kirurgiske afdelinger samt tæt tværfagligt samarbejde på de enkelte sygehuse. I et nationalt samarbejde på tværs af alle 5 regioner vil initiativet udarbejde en klinisk protokol, etablere infrastrukturen omkring projektet og arrangere lokale workshops for projektdeltagerne. Dette studie vil sikre, at kræftbehandling følger den globale udvikling inden for anvendelse af kunstig intelligens og personlig medicin.

Støtten fra DCCC skal anvendes til afholdelse af tværfaglige workshops, og støtte til 3 måneders VIP løn for koordinering og behandlingstilbud og udarbejdelse af protokol.

Initiativet modtager 200.000 kr. fra DCCC.

Læs mere her.


DOncUro (Danish Oncology Urothelial) Onkologisk treatment of urothelial cancer – efficacy and symptoms in a national cohort of Danish patients, Real World Experience (RWE)

I Danmark diagnosticeres omkring 2000 tilfælde af tumor i urinvejene årligt. Omkring 50 procent af disse er invasive, og halvdelen har metastaser. Behandlingen af højrisiko eller metastatisk urinvejskræft er blevet forbedret med immuncheckpoint-hæmmere og targeteret behandling, hvilket har forlænget patienternes overlevelse. Nye behandlingsprincipper inkluderer vedligeholdelsesbehandling med immunterapi og adjuverende immunterapi efter operation. Seneste forskning viser, at en kombination af målrettet kemoterapi og immunterapi som førstelinjebehandling kan fordoble overlevelsenraten for patienter. Det forventes, at denne behandlingsmetode snart vil blive godkendt af Medicinrådet, hvilket vil medføre markante ændringer i de eksisterende behandlingsprotokoller. Disse ændringer vil skabe et presserende behov for at evaluere effekten af både den indledende behandling og de efterfølgende behandlingsstadier, som endnu ikke er blevet testet i denne nye kontekst.

Formålet med initiativet er at skabe en national studie infrastruktur der muliggør systematisk indsamling af urinvejskræftsdata

Støtten fra DCCC vil blive brugt til at udarbejde RWE-protokoller, deltagerinformation, samarbejdsaftaler, tidsplaner, dataanalyseplaner samt til undervisning og projektgruppemøder. En administrativ medarbejder vil blive frikøbt til at etablere databaser og hjælpe med godkendelsesansøgninger.

Initiativet modtager 192.444 kr. fra DCCC.

Læs mere her.

3 DAHANCA 41: A national randomised non-inferiority study using zero vs five millimetres high-dose CTV margin for the primary Radiotherapy of Head and Neck Squamous Cell Carcinomas

Hvert år får ca. 1300 danskere kræft i mund, svælg og strube. Primær behandling er stråleterapi, som kan forårsage akutte og sene bivirkninger. Større bestrålingsvolumen øger risikoen for alvorlige bivirkninger. Siden 2013 har Danmark brugt en margin på 5 mm for at dække mikroskopisk sygdom. Forskning viser at en margin på 5 mm i sig selv ikke influerer væsentligt på risikoen for lokalt tilbagefald, men omvendt bidrager til flere senfølger. Initiativet vil bekræfte denne formodning ved at påbegynde et randomiseret forsøg med 0 vs. 5 mm margin. Hypotesen er, at man vil se samme sygdomskontrol, men færre bivirkninger.

Støtten til DCCC gives til udvikling af hele projektet, som et investigator-drevet randomiseret forsøg. Penge gives til frikøb fra klinisk arbejde for at skrive protokol, samtykke, informationsmaterialet, ansøgninger til bl.a. VEK; afholdelse af møde med centre-ansvarlige samarbejdspartner (læger, fysiker, radiografer og stråleterapeuter samt sygeplejersker) på de 6 centre som bliver involveret i forsøget.

Initiativet modtager 138.913 kr. fra DCCC.

Læs mere her.

DCCC-RT genbestråling

Bestråling af ny eller tilbagevende kræft i områder, der tidligere er blevet bestrålet, har indtil for et årti siden kun været brugt sporadisk på grund af risiko for svære bivirkninger. Genbestråling sker nu med stigende hyppighed, men kun baseret på data fra få case reports, små retrospektive serier eller personlig erfaring.

Dette initiativ vil opstarte et nationalt klinisk studie, til prospektiv registrering af patienter, der modtager genbestråling. De vil indsamle kliniske og dosimetriske data med henblik på at opstille dosisgrænser for det raske væv tæt på kræftknuden. Målet er at sikre viden for sikker genbestråling med acceptable bivirkninger. Herved kan flere patienter tilbydes genbestråling med helbredende, livsforlængende eller smertelindrende sigte. Alle afdelinger i Danmark, der tilbyder stråleterapi deltager i arbejdsgruppen.

Støtte fra DCCC går til at skrive den nationale, prospektive protokol, samt arbejdet omkring dosissummeringsarbejdet. Støtten går desuden til VIP løn til uddeling til nøglepersoner i projektet. F.eks. personer der opsætter Redcap databasen, laver retningslinjer og kvalitetssikring af dosissummering, datavalidering, protokolskrivningsansvarlig, mv.

Initiativet forventer afholdelse af to internatmøder for ca. 50 personer. Første internatmøde vil blive benyttet til at diskutere udformningen af studiet, mens andet internatmøde vil blive afholdt når inklusionen er påbegyndt med henblik på at tilrette studiet baseret på erfaringerne fra centrene.

Initiativet modtager 190.000 kr. fra DCCC.

Læs mere her.


Iværksættelse af DAPROCA10 - fokal boost og hypofraktionering ved strålebehandling af prostata cancer

Initiativet er baseret på en ambition om “next level” strålebehandling til patienter med prostatakræft, hvor man med baggrund i forbedrede muligheder for billeddiagnostik af kræftknuden i prostata og moderne udstyr til præcisions strålebehandling, håber at øge helbredelsesmulighederne ved at øge stråledosis til kræftknuden i prostata (fokal boost) og samtidig reducere antallet af strålebehandlinger (hypofraktionering). Målet ved initiativet er at planlægge et nationalt randomiseret forsøg med deltagelse af 1000 mænd, hvor effekten af fokal boost og hypofraktionering undersøges. Initiativet vil have relevans for de ca. 300 danske mænd, der årligt modtager strålebehandling for højrisiko prostatakræft, hvor den aktuelle tilbagefaldsrisiko er 30-40%.

Støtten fra DCCC går til frikøb af forskere til skrivning af protokollen, udarbejdelse af fondsansøgning, og midler til afholdelse af møder i forskningsgruppen.

Initiativet modtager 200.000 kr. fra DCCC.

Læs mere her.

Nationalt tværfagligt netværk for pallierende strålebehandling

Initiativet vil etablerer et nyt nationalt tværfagligt netværk for udviklingen af palliativ strålebehandling. Formålet med netværket er at forbedre kvaliteten af palliativ strålebehandling gennem: identifikation af videnshuller, individuel behandling med fokus på patientpleje, sikring af lige adgang til højkvalitets palliativ strålebehandling, pragmatisk prospektive nationale forsøg for at understøtte evidensbaseret behandling

Initiativet vil en afholde 2-dages multidiciplinær workshop med deltagelse fra alle onkologiske afdelinger, hvor målet er at:

  • Kortlægning af behandlingsmønstre.
  • Kortlægning af forskningsaktiviteter.
  • Kortlægning af uudækkede patientbehov og videnshuller.
  • Planlægning af fremtidige nationale forskningsaktiviteter.

En moderator med erfaring i nationale platformforsøg vil hjælpe med processen. En grundig rapport med en beskrivelse af initiativerne og en plan for gennemførelse vil blive skrevet.

Initiativet modtager 200.000 kr. fra DCCC.

Læs mere her.