Bevillinger juni 2019 web 1.png

05-06-2019

Et stærkt ansøgerfelt betyder bevillinger på samlet set mere end en million kr. til tre nye initiativer og tre nye netværk på kræftområdet. Styregruppen for DCCC bemærker, at de nye initiativer lægger stor vægt på det nationale samarbejde og sikrer bred forankring.


Tre nationale initiativer vil henholdsvis undersøge HPV-relaterede kræftformer ved opstart af det nationale vaccinationsprogram, virkningen af et nyt opsporingsprogram for tarmkræftpatienter samt nationale multidiciplinære kliniske retningslinjer for NACT (neoadjuverende kemoterapi) til brystkræft.

Tre nye netværk etableres til henholdsvis nationalt samarbejde om MR-accelerator baseret strålebehandling, tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme og et nyt netværk til at undersøge og evaluere rutine diagnostik af mismatch reparation (MMR) i tarmkræft.

Den faglige standard for ansøgningerne blev vurderet særdeles høj ved den faglige bedømmelse. Styregruppen for DCCC understreger, at de seks initiativer viser bred forankring med store kontaktflader på tværs af landet og specialer. Alle projekter og netværk lever således flot op til DCCC's målsætninger om at styrke det nationale, tværfaglige samarbejde indenfor kræftforskning og –behandling samt at fremme hurtigere omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis i hele landet.


Mere om de seks nye initiativer:


DMCG.dk’s nationale HPV relateret planocellulære cancer kohorte

Tværfaglig/faglig organisation

DMCG.dk

Projektbeskrivelse
I 2019 vil HPV-vaccine blive tilbudt såvel piger som drenge. Dermed skabes en national immunisering af den danske befolkning. Projektets formål et at beskrive omfanget af HPV-relateret kræft på det tidspunkt, hvor vaccinationsprogrammet initieres. Samtidig vil projektet udvikle en mere målrettet behandlingsstrategi mod de HPV-relaterede kræftformer. Studiet er initieret af de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og tager sit udgangspunkt i de relevante cancergruppers kliniske databaser og behandlingserfaring. Derved udnyttes det brede nationale samarbejde, der er etableret igennem DCCC.

Primær kontaktperson
Jens Overgaard, professor, Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital.

Bevilling
200.000

Læs mere


IMPROVE‐IT2

Tværfaglig/faglig organisation

DCCG ‐ Dansk Colorectal Cancer Group

Projektbeskrivelse
Efter operation og kemoterapi for tarmkræft oplever ca. 1 af 3 patienter tilbagefald af kræften, men med det eksisterende opsporingsprogram opdages tilbagefaldene ofte for sent til at kunne helbredes. Vi har udviklet et nyt opsporingsprogram baseret på undersøgelse for kræft-DNA i blodprøver, som i tests kan finde tilbagefald op til 16 måneder tidligere end det eksisterende program. Med IMPROVE IT2 studiet, vil vi anvende de to programmer parallelt i klinikken med henblik på at dokumentere, at det nye program øger andelen af patienter der helbredes, samt forbedrer overlevelsen og livskvaliteten.

Primær kontaktperson
Kåre Gotschalck Sunesen, ass. professor, Institut for Klinisk Medicin - Organkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers

Bevilling
200.000

Læs mere


Brystkræft: Videnskabeligt seminar om neoadjuverende kemoterapi

Tværfaglig/faglig organisation
Den Danske Brystkræftgruppe ‐ DBCG

Projektbeskrivelse
Seminaret tager udgangspunkt i multidiciplinært samarbejde indenfor Den Danske Brystkræftgruppe – DBCG, og det forventes at få fuld national opbakning af brystkirurger, onkologer, patologer og mammaradiologer organiseret i DBCG's videnskabelige udvalg og bestyrelse. Formålet er at danne baggrund for at udarbejde nationale multidiciplinære kliniske retningslinjer for NACT (neoadjuverende kemoterapi) og formulere relevante videnskabelige problemstillinger, der kan udmøntes i kliniske trials.
Programmet omfatter: 1) Status og hidtidige erfaringer med NACT; 2) Nye indikationer og ændringer i retningslinjer; 3) Nye forskningsprojekter.

Primær kontaktperson
Peer Christiansen, professor, dr. med., Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital.

Bevilling
110.000

Læs mere


National arbejdsgruppe for MR accelerator baseret strålebehandling

Projektbeskrivelse
Med en MR-accelerator tilpasses behandlingerne tumorens og normalvævets beliggenhed dagligt, baseret på MR-billeder. Dette gør strålebehandlingen mere skånsom. Effekt observeret på MR-billederne vil også kunne bruges til at skræddersy stråledosen til den enkelte patient. Ulempen ved MR-acceleratorer er den tekniske og kliniske kompleksitet samt en høj anskaffelsespris. Hertil kommer, at teknologien er ny. På landsplan er der indkøbt tre MR-acceleratorer, og der er således behov for en national arbejdsgruppe omkring kvalitetssikring og initiering af kliniske protokoller.

Primær kontaktperson
Anders Bertelsen ph.d., Hospitalsfysiker, Radiofysisk Laboratorium, Odense Universitetshospital.

Bevilling
174.480

Læs mere


Nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA)

Tværfaglig/faglig organisation
DMCG.dk

Projektbeskrivelse
Ernæring er vitalt i forebyggelse og behandling af kræftrelateret vægttab. En national undersøgelse fra 2016 fandt vægttab hos 49 % under kræftbehandling, hvoraf 35 % ingen ernæringsterapi fik. Europæiske anbefalinger for ernæringsbehandling af kræftpatienter fra 2017 er baseret på et tyndt evidensgrundlag pga. få kvalitetsstudier. Forskningsnetværket NARNUCA (National Research Network on Nutrition in Cancer) vil etablere og koordinere studier af høj kvalitet med et sufficient antal og homogene patientgrupper, oprette et nationalt ernæringsregister, samt udvikle og implementere ensartet ernæringsbehandling til patienter under kræftbehandling.

Primær kontaktperson
Randi Tobberup, ledende klinisk diætist, Center for Ernæring- og tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital

Bevilling
200.000

Læs mere


Nationalt netværk for diagnostik og opfølgning af defekt mismatch‐reparation

Tværfaglig/faglig organisation

DCCG, DUCG, DGCG

Projektbeskrivelse
Danmark var et af de første lande til at starte rutine diagnostik af mismatch reparation (MMR) i tarmkræft. Analyse af 45.000 patienter er udført gennem de sidste 10 år, men der mangler effekt- og omkostnings-analyser. Nye data fra andre lande viser at effekten afhænger af den videre håndtering med rådgivning, diagnostik og opfølgning. Det er derfor af stor betydning at evaluere det danske MMR-program. Projektet omhandler forberedelse af nationale studier gennem etablering af et nationalt, tværfagligt netværk. Ny viden appliceres i de kliniske retningslinjer under de relevante DMCG'er.

Primær kontaktperson
Mef Nilbert, MD, PhD, professor, Clinical Research Centre, Copenhagen University Hospital, Hvidovre and the Danish Cancer Society Research Center

Bevilling
198.000

Læs mere