Netværk_web.jpg

Styregruppen for DCCC har besluttet fortsat at støtte nationale og tværfaglige initiaver på kræftområdet i 2019. Den første ansøgningsrunde er netop afsluttet og seks projekter har samlet fået tildelt en million kroner. Foto: Torben Kjeldsen, RM Kommunikation.

01-03-2019

Styregruppen i DCCC fastholder muligheden for at søge støtte til nationale og tværfaglige netværk og initiativer på kræftområdet i 2019. Puljen dækker et behov, der ikke tidligere er dækket. Det kan ses på de mange gode ansøgninger på tværs af specialer og discipliner.


Siden første ansøgningsrunde i 2017 har DCCC støttet 45 projekter og netværk med 6,3 millioner kroner. Første ansøgningsrunde i 2019 er netop afsluttet og 6 nye initiativer har samlet fået tildelt lidt over en million kroner.

De seks nye initiativer, der netop er blevet godkendt spænder fra forberedelse af før-ansøgningsprocesser til nationale og internationale projekter over etablering af et nationalt dansk cirkulerende tumor DNA netværk til forberedelse af investigator-initierede studier om lokal kølebehandling som middel til at mindske nerveskader efter kemoterapi.


Mere information om de seks nye initiativer

National Recidivdatabase for Brystkræft

Tværfaglig/faglig organisation
DBCG – Danish Breast Cancer Coorperative Group

Projektbeskrivelse
Målet med projektet er at udvide den eksisterende behandlingsdatabase hos DBCG til også at indeholde klinisk data for alle patienter med metastatisk brystkræft. Udvidelsen er todelt, og skal både dække alle patienter diagnosticeret med metastatisk brystkræft siden 2000 og registrering af fremtidige, samt forløbende patienter med metastatisk brystkræft.
En del af projektet bliver lavet i samarbejde med forskere fra Datalogisk Institut, Københavns Universitet. Deres opgave bliver at lave en algoritme som på baggrund af LPR data kan identificere patienter med metastatisk brystkræft.

Primær kontaktperson
Ann Søegaard Knoop, overlæge, ph.d., medicinsk leder, Klinisk Forskningsenhed i Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Læs mere
_______________________________________________________________________________________

DCCC dansk cirkulerende tumor DNA netværk (DCCC ctDNA)

Tværfaglig/faglig organisation
DCCG, DACG, DaBlaCa, DUCG og DaProCa.

Projektbeskrivelse
Etablering af et tværfagligt, nationalt DCCC cirkulerende tumor DNA netværk (DCCC ctDNA) med henblik på samarbejde om forskning og klinisk udnyttelse af ctDNA baserede biomarkører i kræftbehandlingen.
Formålet er at stimulere og optimere dansk ctDNA forskning ved at understøtte etablering af nationale forskningsprotokoller forankret i DMCG’erne. Med netværket vil vi skabe et forum, hvor klinikere og forskere med interesse i ctDNA bliver bragt sammen på tværs af faggrænser med henblik på at skabe øget samarbejde, nationale protokoller samt optimeret kræftbehandling og opfølgning i hele Danmark.

Primær kontaktperson
Claus Lindbjerg Andersen, ph.d., professor, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere
_______________________________________________________________________________________

Workshops til generering af risikoorganstrukturer til nationale automatiserede indtegningsatlas

Tværfaglig/faglig organisation
DMCG

Projektbeskrivelse
En af de tidskrævende og rutineprægede grundsten i moderne strålebehandling knytter sig til identifikation af risikoorganer på medicinske billeder. Nye computerbaserede algoritmer, som "machine learning" og kunstig intelligens, begynder så småt at kunne automatisere denne proces. Dette projekt har til formål at skabe mulighed for at udnytte disse automatiske indtegningsmuligheder nationalt og på tværs af de forskellige sygdomsgrupper. Via projektet samles landets onkologiske eksperter indenfor forskellige anatomiske grupper til udvikling og validering af fremtidige nationale indtegningsatlas.

Primær kontaktperson
Christian Rønn Hansen, hospitalsfysiker, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital

Læs mere
_______________________________________________________________________________________

Etablering af et dansk netværk for præklinisk, biologisk forskning i stråleterapi

Tværfaglig/faglig organisation
DCCC Stråleterapi, WP10

Projektbeskrivelse
Målet er at etablere et netværk af forskere, Dansk netværk for præklinisk biologisk forskning i stråleterapi, og udvikle den radiobiologiske forskning i Danmark via samarbejde mellem basal og klinisk orienteret forskning. Dette netværk består af biologer, fysikere, læger og andre med interesse i præklinisk radiobiologisk forskning. Den forventede effekt af et sådan netværk er styrket samarbejde i den radiobiologiske forskning. På længere sigt forventer vi, at dette fører til udbygning og kvalitetsøgning af forskningen, der vil komme klinisk stråleterapi og derved patienterne til gavn.

Primær kontaktperson
Brita Singers Sørensen, ph.d., lektor, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital

Læs mere
_______________________________________________________________________________________

Lokal kølebehandling til forebyggelse af paclitaxel-induceret-neuropati hos patienter med tidlig brystkræft

Tværfaglig/faglig organisation
DBCG – Dansk Bryst Cancer Gruppe

Projektbeskrivelse
Stadig flere overlever kræft takket være nye, effektive behandlinger med kemoterapi. Men kemoterapi har mange bivirkninger. Nerveskader er en udbredt, invaliderende og dosislimiterende bivirkning ved kemoterapi med paclitaxel. Patienternes livskvalitet og overlevelse forringes. Nerveskaderne opleves som følelsesløshed, smerter eller prikken i hænder og fødder. Der findes ingen behandling, når nerveskaderne først er opstået.
Bevillingen skal bruges til at forberede et projekt, der undersøger, om kemoudløste nerveskader kan mindskes eller undgås ved hjælp af nedkøling med 'kølesokker'/'kølehandsker'.

Primær kontaktperson
Maria Elisabeth Lendorf, læge, ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Læs mere
_______________________________________________________________________________________

Nationalt samarbejde i immunradioterapi

Tværfaglig/faglig organisation
Aarhus Universitetshospital

Projektbeskrivelse
Forskning tyder på, at effekten af strålebehandling skyldes direkte celledrab og immunaktivering med sekundært celledrab til følge. Den sekundære effekt kan forstærkes ved at kombinere stråling med immun-checkpoint hæmmere og kombinationen kan repræsentere et gennembrud i behandling af kræft. Der findes i Danmark en række forskningsmiljøer, der beskæftiger sig med præklinisk og klinisk forskning i immunterapi og radioterapi. I workshops ønsker vi at bringe disse miljøer tættere sammen for at styrke forskningen i immunradioterapi og stimulere til ny forskning på tværs af landet.

Primær kontaktperson
Morten Høyer, læge, ph.d., professor, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital

Læs mere