I sidste ansøgningsrunde fik 6 nye grupper af ansøgere bevilliget DCCC støtte. Næste ansøgningsfrist er d. 29. august 2022. Foto: DCCC

05-08-2022

Indsigt og kortlægning af livskvaliteten hos patienter med sygdomme som knoglemarvskræft, tarmkræft eller brystkræft samt forebygge tilbagefald efter kirurgisk indgreb ved modermærkekræft, er eksempler på nogle af de aktiviteter DCCC har givet økonomisk støtte til i den seneste ansøgningsrunde.

 

Projekterne understøtter DCCC's mission om at fremme kræftforskning og –behandling på tværs af geografi, faglighed og kræfttype. Vi arbejder for, at alle kræftpatienter kan indgå i relevante forskningsprojekter, uanset hvilken hospitalsdør de går ind ad i Danmark, og i denne runde støtter vi bl.a. forberedelsen af fem konkrete kliniske studier. De seks grupper bag ansøgningerne er nu klar til at gribe arbejdshandskerne og påbegynde det vigtige arbejde.

Herunder kan du læse mere om de seks initiativer, der har modtaget støtte i denne runde.

Husk samtidig at notere, at næste ansøgningsrunde har deadline d. 29. august 2022.


Livskvalitet hos danske patienter med myelomatose

Patienter med myelomatose – der er en kræftsygdom i knoglemarven - lever i dag længere end tidligere, men med nedsat livskvalitet. Megen viden på området stammer dog fra undersøgelser, hvor patienter med f.eks. høj alder, konkurrerende sygdomme og nedsat performancestatus ikke indgår. Der mangler derfor viden om den generelle gruppe af patienter med myelomatose, der oplever symptomer, bivirkninger, komplikationer og senfølger, samt hvilke konsekvenser, det har for patienternes hverdag.

Gruppen bag dette projekt ønsker at kortlægge patienternes livskvalitet og identificere områder og tidspunkter, hvor en styrket tværdisciplinær indsats vil kunne forbedre patienternes livskvalitet.

Det langsigtede mål med studiet er at forbedre myelomatose patienternes livskvalitet samt at livskvalitet (QoL) kommer til at indgå i Dansk Myelomatose Database, så det på tværs af landet og over tid, er muligt at monitorere effekten af iværksatte indsatser, hvor patientens livskvalitet udgøre en særskilt kvalitetsindikator. Det er således også ambitionen at blive klogere på, hvilke livskvalitet-parametre og måltidspunkter, der bør indgå i databasen fremadrettet.

Tværfaglig organisation: Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG)

Primær kontaktperson: Lene Kongsgaard Nielsen, e-mail: lene.kongsgaard.nielsen@rsyd.dk

Bevilling: 200.000 DKK– til forberedelsen af et nationalt og multidisciplinært investigator‐initierede studie

Læs mere, klik her


MONITOR - PET/CT skanninger til overvågning af sygdomsstatus hos patienter i behandling for uhelbredelig brystkræft: betydning for overlevelse og livskvalitet

Tidlig diagnosticering af kræft spiller en afgørende rolle for at redde liv og reducere behandlingsomkostninger, og danner baggrunden for dansk kræftsygdoms screeningsprogrammer og patientforløb. Ved fremskreden brystkræft er der dog kun begrænset ændringer i diagnostiske værktøjer de seneste 25 år. Diagnosen af ​​cancermetastaser og metastatisk progression har stor indflydelse på behandlingsmulighederne og chancen for at overleve. Det overordnede formål med projektet er derfor at forfine responsmonitoreringsmetoder i metastaserende brystcancer (MBC), og at undersøge den kliniske effekt og potentielle overlevelsesfordele.

I et klinisk kontrolleret lodtrækningsforsøg vil dette projekt undersøge om overlevelsen hos patienter med uhelbredelig brystkræft kan forbedres ved at anvende PET/CT til at overvåge sygdommen sammenlignet med almindelig CT-skanning. Det primære endepunkt vil være overlevelse, mens livskvalitet og omkostninger er sekundære endepunkter.

Seks danske centre vil medvirke i studiet.

Tværfaglig organisation: Danish Breast Cancer Group (DBCG)

Primær kontaktperson: Malene Grubbe Hildebrandt, e-mail: malene.grubbe.hildebrandt@rsyd.dk

Bevilling: 150.000 DKK– til forberedelsen af et nationalt og multidisciplinært investigator‐initierede studie

Læs mere, klik her


Forberedelse af et prospektivt, multi-center kohorte studie ’DBCG CLEVERER - local ablative therapy in de novo oligometastatic breast cancer

 Observationsstudier i metastatisk brystkræft viser, at langtidsoverlevere har tendens til at vise en lavere tumor byrde ved diagnose, ofte omtalt som oligometastaser eller oligometastatisk brystkræft (omBC)

Ud fra den antagelse, at patienter med omBC kan opnå langvarig remission, får udvalgte patienter intensiv terapi herunder kirurgisk resektion og stereotaktisk kropsstrålebehandling (SBRT). Overlevelsesfordelene er afledt af undersøgelser med inddragelse af flere diagnoser, enkeltinstitutionsdata, et retrospektivt design eller med begrænset opfølgning.

Ikke desto mindre betragtes omBC som en separat sygdomsenhed og behandles med stigende hyppighed med helbredende hensigter, selvom der ikke findes retningslinjer nationalt eller internationalt. I øjeblikket udvælges patienter til behandling af omBC på individuelt basis, hvilket er sted- og læge afhængigt.

Dette projekt, igangsat af Dansk Bryst Cancer Grupper (DBCG), vil igangsætte et prospektivt, multicenter kohortestudie med følgende formål:

  1. At opnå konsensus om definitionen af ​​omBC
  2. At etablere nationale retningslinjer for behandling af de novo omBC
  3. At standardisere opfølgning af patienter behandlet for omBC

DBCG CLEVERER vil således sikre patientens lighed og sikkerhed i Danmark og hjælpe med at afgøre, hvilke patienter, der sandsynligvis vil få gavn af hvilke behandlingsmuligheder og forløb.

Tværfaglig organisation: Danish Breast Cancer Group (DBCG)

Primær kontaktperson: Maja Vestmø Maraldo, e-mail: maja.vestmoe.maraldo@regionh.dk

Bevilling: 80.200 DKK– til forberedelsen af et nationalt og multidisciplinært investigator‐initierede studie

Læs mere, klik her


Tarmkræftpatienters oplevelser af barrierer og facilitatorer ved tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Tæt ved 4.000 danskere får hvert år konstateret tyk- eller endetarmskræft. Mere end 25 % er i den erhvervsaktive alder når diagnosen stilles, og denne andel er stadig stigende, fordi flere yngre personer rammes af sygdommen og pensionsalderen stiger.

Tidligere studier har vist, at en del af tarmkræftpatienterne ikke vender tilbage til deres arbejde efter behandlingen, og at de der gør, arbejder mindre end baggrundsbefolkningen. Det kan have alvorlige omkostninger for den enkelte patients livskvalitet og for samfundsøkonomien.

Vi mangler viden om hvilke patienter, der får problemer, hvilke udfordringer de oplever, og hvordan de evt. kan understøttes i at vende tilbage til og fastholdes på arbejdsmarkedet.

Dette studie har derfor til formål at afdække tarmkræftpatienters oplevelser af at vende tilbage til arbejdet efter afsluttet behandling igennem et kvantitativt studie, idet en dybere dialog med kræftpatienter vil kunne give en viden, som tidligere registerstudier og aktuelle spørgeskemaundersøgelser ikke har kunnet på samme facon. Dette studie vil dermed være det første konkrete tiltag iværksat i Danmark på dette område.

Ud over det særligt vigtige arbejde med at afdække, hvilken betydning fysiske og psykiske senfølger efter behandlingen har, vil studiet kunne give en dybere indsigt i de udfordringer patienten oplever i den direkte relation med kolleger og arbejdsgiver ved tilbagevenden, og at få afdækket om disse udfordringer kan minimeres ved at styrke samarbejdet mellem hospital og kommune.

Resultaterne fra dette studie forventes at kunne kvalificere fagprofessionelle til at støtte tarmkræftpatienters tilbagevenden til arbejdsmarkedet i fremtiden.

Tværfaglig organisation: Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) & Nationalt Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne

Primær kontaktperson: Pernille Pedersen, e-mail: pelped@rm.dk

Bevilling: 139.315 – til forberedelsen af et nationalt og multidisciplinært investigator‐initierede studie

Læs mere, klik her


Peri-operativ behandling med tranexamsyre til patienter med modermærkekræft; prognostisk og behandlingsmæssig betydning af plasminogen

Kirurgi er en hjørnesten i behandlingen af patienter med modermærkekræft. Selvom intentionen med kirurgi er at fjerne kræftceller og forbedre prognosen, kan den inflammatoriske reaktion på det kirurgiske indgreb skabe gunstige forhold for efterladte kræftceller. Dette kan utilsigtet give sygdommen bedre muligheder for vækst, spredning og tilbagefald. Inflammatoriske celler bliver rekrutteret til et sår, og tiltrækkes af nærved liggende kræftceller grundet konkurrerende signaler. Interaktionen mellem immunceller og kræftceller resulterer i tumorcelledeling. Ved at behandle med stoffer, der blokerer de inflammatoriske celler og signalveje, kan denne cellevækst reduceres.

Dette studie ønsker at undersøge om og hvordan Tranexamsyre over for placebo påvirker tilbagefald og bivirkninger. Tranexamsyre er et gennemtestet og sikkert stof, der modvirker nedbrydning af størknet blod, og dermed reducerer risikoen for blødning efter kirurgi, og har gavnlige effekter på sårheling og inflammation. Det er samtidig tidligere påvist, at den signalvej som Tranexamsyre blokerer, er vigtig for kræftcellernes deling og spredning. For at underbygge forståelsen for ovenstående på et molekylært plan analyseres blod- og vævsprøve.

Tværfaglig organisation: Dansk Melanom Gruppe (DMG)

Primær kontaktperson: Marie Louise Bønnelykke-Behrndtz, e-mail: louiseboennelykke@gmail.com

Bevilling: 36.000 DKK – til forberedelsen af et nationalt og multidisciplinært investigator‐initierede studie

Læs mere, klik her


Årlige workshops i "Netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer”

 Personlig Medicin er behandling tilpasset den enkelte, bl.a. ved hjælp af genetisk information. Patienter med behandlingsresistent cancer tilbydes i dag omfattende genomisk undersøgelse med henblik på behandlingsvalg. På grund af kompleksiteten i at analysere, fortolke og anvende omfattende genomiske undersøgelser, er nationalt samarbejde afgørende for at sikre en ensartet national procedure.

Samarbejde inden for disciplinerne bioinformatisk analyse, variantfortolkning og klinisk anvendelse, varetages i høj grad af Netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer. Dette netværk blev etableret i 2018 med støtte fra DCCC, og er siden blevet konsolideret.

Aktiviteten i netværket skal også fremadrettet sikre fortsat udvikling og national harmonisering af bioinformatiske analyser, genomisk variantfortolkning og klinisk implementering af omfattende genomiske undersøgelser i behandlingsmæssigt regi for patienter med metastatisk cancer. Konkret stiles der imod, at aktiviteten i netværket kan foregå ved årlige workshops, hvor problemstillingerne adresseres såvel tværfagligt som nationalt. Udgangspunktet vil være konkrete emner og problemstillinger. Gruppen vil løbende udarbejde fælles retningslinjer samt nye forskningsprotokoller.

Primær kontaktperson: Britt Elmedal Laursen, e-mail: britt@biomed.au.dk

Bevilling: 200.000 DKK – til konkrete aktiviteter i et allerede etablerede nationalt, tværfagligt DCCC støttede netværk

Læs mere, klik her