08-10-2021

Forebyggelse af blodpropper hos patienter med lungekræft, bekæmpelse af tilbagefald hos brystkræftpatienter og en bedre infrastruktur for forskning i kræftrelaterede smerter, der på sigt skal bidrage til effektiv lindring, er bare nogle af de projekter som DCCC har valgt at støtte økonomisk. Samlet set modtager 6 grupper af ansøgere 1.004.019 kroner.


Projekterne understøtter DCCC's mission om at fremme kræftforskning og –behandling på tværs af geografi, faglighed og tumortype. Det faglige niveau er højt, og vi forventer meget af de forskningsprojekter, som DCCC støtter forberedelsen af.

Herunder kan du læse mere om de 6 projekter, der har modtaget støtte. Husk samtidig at notere, at næste ansøgningsrunde har deadline den 28. oktober 2021.


Nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer associeret trombose

Tværfaglig organisation:
Dansk Lunge Cancer Register (DLCR)

Projektbeskrivelse:
Lungecancer er identificeret som et centralt indsatsområde idet patienter, der modtager kemo- og strålebehandling for lungekræft, har en større risiko for at blive ramt af livstruende blodpropper i enten lungerne eller i de dybe vener i benene, bækkenet og armene. Derfor er en behandling, der kan forebygge disse blodpropper, meget vigtig for patientgruppen. På den baggrund er der tidligere etableret et tværfagligt, multidisciplinært netværk for forskning i kræftdiagnoser, der er forbundet med øget risiko for blodpropper. Netværket er etableret med støttet fra DCCC, og alle regioner i Danmark er repræsenteret. I netværket indgår også internationalt førende forskere på området. Det er med afsætte i dette netværk, at to konkrete nationale og multidisciplinære investigator-initierede studier skal forberedes.

Det første studie omhandler patienter med stadie IIIa primær lungekræft, som gennemgår kurativt intenderet kemo- og strålebehandling, og deres risiko for blodpropper. Det drejer sig om ca. 450 patienter pr. år, og denne gruppe af patienter udgør ca. 40% af den samlede patientgruppe med lungekræft. En af hypoteserne bag studiet er, at denne gruppe har en stor risiko for at blive ramt af blodpropper i forbindelse med behandling, og at studiet kan dokumentere, at det er muligt at forbedre behandlingen og dermed mindske antallet af blodpropper og potentielt reducere dødeligheden.

Det andet studie omhandler informationsbehov og -præferencer hos patienter med lungekræft, der får blodpropper enten i lungerne eller i de dybe vener i benene, bækkenet og armene. De nyeste internationale kliniske retningslinjer for forebyggelse og behandling af blodpropper hos kræftpatienter beskriver i vid udstrækning, at patientens præference skal guide beslutninger omkring behandling. Retningslinjerne indeholder ikke pt. anbefalinger til, hvordan dette gøres bedst. Samtidig har en betydelig andel af patienter med lungekræft begrænset kompetencer, ressourcer og health literacy. Det er derfor særdeles relevant at undersøge, hvordan vi sikrer at patienter med lungecancer kan finde, forstå og anvende information, der gør dem i stand til at reagere på symptomer og udtrykke deres sande præferencer, når behandlingsbeslutninger skal træffes. Projektet vil inddrage patienterne som aktive samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen af studierne.

Primær kontaktperson:
Thomas Decker Christensen, lærerstolsprofessor, dr.med., ph.d., Hjerte-, Lunge-, Karkirurgi & Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, tdc@clin.au.dk

Bevilling:
188.689 kr. – til forberedelse af nationale og multidisciplinære investigator-initierede studier i et DCCC støttede netværk

Læs mere, klik her


CDK4/6 hæmmere "beyond progression" ved metastatisk brystkræft

Tværfaglig organisation:
Studiet udgår fra Danish Breast Cancer Group (DBCG), og vil således blive udført på tværs af alle onkologiske afdelinger i Danmark

Projektbeskrivelse:
Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt danske kvinder med cirka 4.500 nye tilfælde årligt. Hos omkring 20 % vil sygdommen på et tidspunkt komme tilbage som uhelbredelig metastatisk brystkræft. Af dem får omkring 18%, svarende til 650 personer, konstateret ER+, HER2 normal uhelbredelig metastatisk brystkræft.

Siden 2017 har kombinationsbehandling med endokrin terapi og en CDK4/6 hæmmer været standard 1. eller 2. linjebehandling til de fleste af disse patienter. Der er endnu ikke foretaget studier af, hvilken betydning denne behandling har haft for danske patienters overlevelse og livskvalitet. Der findes heller ikke internationale studier, som man for alvor kan hente viden fra. Ved gennemførelsen af det foreslåede studie vil der ikke alene opnås viden om effekten af CDK4/6 efter progression, men studiet vil også generere viden om behandling og prognose for ER positive, HER2 negative mBC. Dette skyldes, at data fra samtlige inkluderede patienter vil blive indsamlet i DBCGs Recidivdatabase i Danmark.

Dette nationale prospektive studie vil således kunne bidrage til at besvare spørgsmålet om, hvilken behandling patienter bør tilbydes efter progression og vil dermed potentielt være praksisændrende i Danmark. Støtten fra DCCC anvendes til at forberede dette studie, herunder til udarbejdelse af en studieprotokol samt til statistisk hjælp. Protokollen vil danne grundlag for ansøgninger om finansiel støtte til udførelse af forsøget.

Primær kontaktperson:
Iben Kümler, dr. med., ph.d., lektor, Onkologisk afdeling, Herlev Universitetshospital, ibekml01@regionh.dk

Bevilling:
129.430 kr. - til forberedelse af dette nationale og multidisciplinære investigator-initieret studie

Læs mere, klik her


National Network for Obesity and Cancer Research (ObeCaRe)

Projektbeskrivelse:
Den globale stigende forekomst af overvægt er en presserende sundhedsmæssig udfordring, da kræft betragtes som en fedme-relateret sygdom. Overvægt kan øge risikoen for kræft og er samtidig en ugunstig prognostisk faktor, som kan reducere effekten af kræftbehandling. Kræftens Bekæmpelse har fremhævet behovet for øget bevidsthed om sammenhængen mellem fedme og kræft og har øget forskning inden for området.

I 2020 modtog en ansøger bevilling fra DCCC med henblik på forberedelse af et nyt forskningscenter, der skulle tage kampen op mod overvægt og kræft og ultimativt blive et nationalt forskningscenter i regi af DCCC. Bag initiativet stod en bred gruppe af forskere og klinikere inden for blandt andet områderne: onkologi, urologi, kirurgi, gynækologi, diabetes og fedme. Med denne bevilling konsolideres arbejdet i et netværk, der har til formål at identificere forebyggende veje for overvægts-associeret kræftudvikling og forbedre kliniske resultater samt overlevelsen blandt overvægtige kræftpatienter. En tværfaglig forskningstilgang vil adressere de underliggende biologiske, kliniske og adfærdsmæssige mekanismer for i sidste ende at give forbedret, personlig behandling til overvægtige kræftpatienter og dermed forbedre kræftprognosen.

Primær kontaktperson:
Signe Borgquist, klinisk lærestolsprofessor, overlæge, dr. med., Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, signe.borgquist@auh.rm.dk

Bevilling:
200.000 kr. - til etablering af nyt et nationalt, tværfagligt netværk

Læs mere, klik her


COMPARE - cancersmerter i PainData

Tværfaglig/faglig organisation:
Projektet er forankret i Nationalt Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA).

Projektbeskrivelse:
Trods god evidens for metoder til effektiv lindring af kræftrelaterede smerter lider en stor andel af kræftpatienter fortsat af daglige smerter. I en stikprøve blandt 476 deltagere med tidligere eller nuværende kræft rapporterede cirka 2/3, at de havde smerter enten dagligt eller ofte, og cirka 25% rapporterede, at smerter påvirkede deres daglige gøremål. Langt hovedparten mente, at deres smerter var relateret til kræften og/eller dens behandling.

For at adressere den problemstilling er der brug for systematisk indsamling og deling af viden om patienternes smerteproblemer, så behandlingen kan målrettes til og optimeres for den enkelte. ’COMPARE – kræftsmerter i PainData’ har derfor to konkrete formål.

For det første skal der etableres en bedre infrastruktur for forskning i kræftrelaterede smerter. Her vil en let anvendelig elektronisk indsamling af data om kræftpatienters smerter danne grundlag for dataindsamling i ’PainData’, en national kvalitets- og forskningsdatabase. Disse data kan efterfølgende indgå i forskningsprojekter både inden for kræftrelaterede smerter, men også i studier, som sammenligner smerteproblematikker blandt kræftpatienter og patienter med CNCP (Chronic non-cancer pain).

For det andet vil gruppen etablere et tværfagligt netværk, der går på tværs af kræft- og ikke-kræftrelaterede smerter. Dette tværfaglige netværk vil komme kræftpatienterne til gode på flere niveauer. Ud over forberedelsen og gennemførelsen af nationale kliniske studier vil netværket kunne bane vejen for et forbedret samarbejde mellem smerteinteresserede klinikere på tværs af forskellige kliniske specialer, til gavn for patienterne.

COMPARE-initiativet vil dermed give både en forbedret infrastruktur for forskning i kræftrelaterede smerter og facilitere vidensdeling og forskning om kræftsmerter på flere niveauer, og derved bidrage til optimeret lindring af patienters forskellige smerteproblematikker.

Primær kontaktperson:
Lene Jarlbæk, overlæge, lektor, REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, lene.jarlbaek@rsyd.dk

Bevilling:
188.900 kr. - til forberedelse af dette nationale og multidisciplinære investigator-initieret studie

Læs mere, klik her


Neoadjuverende immunterapi til patienter med dMMR tyk- og endetarmskræft

Tværfaglig/faglig organisation:
Studiegruppen er forankret i Danish Colorectal Cancer Group (DCCG). Der er opnået tilsagn fra alle 5 regioner. Studierne forventes godkendt af DCCG som et multidisciplinært multicenter studie.

Projektbeskrivelse:
Neoadjuverende immunterapi (inden operation) har en god effekt på patienter med deficient mismatch repair (dMMR) kolorektal cancer (CRC). Med støtte fra DCCC vil der blive forberedt to nationale investigator-initierede studier:

1) undersøge effektiviteten af immunterapi med Pembrolizumab til patienter med dMMR tyktarmskræft og

2) undersøge effektiviteten af immunterapi med Ipilimumab og Nivolumab til patienter med dMMR endetarmskræft.  

Studierne er multidisciplinære og involverer alle fem regioner.

Baggrunden for begge studier er de meget stærke resultater som brugen af immunterapi til patienter med dMMR tyk- og endetarmskræft har påvist. Hypotesen er, at neoadjuverende immunterapi – hvor behandling gives inden operation - kan ændre plejestandarden for denne undergruppe af patienter. Vi forventer, at en betydelig andel af patienterne vil opnå så god en effekt af behandlingen, at vi kan ændre standardbehandlingsstrategien for patientgruppen i det tidlige sygdomsstadie. Det er imidlertid vigtigt at kunne forudsige hvilke patienterne, som vil have gavnlig effekt af immunterapi.

For at opnå en national forankring og data-compliance er grundig gennemgang af protokollerne nødvendig. Med støtten vil der blive afholdt to workshops – én hvor studierne bliver præsenteret og driftsstrukturen fremlagt for investigatorerne, og én med oplæring i responsevaluering for at opnå størst mulig standardisering og ensartet data.

Primær kontaktperson:
Ismail Gögenur, professor, dr. med., overlæge, Kirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, igo@regionsjaelland.dk

Bevilling:
145.000 kr.– til forberedelse af nationale og multidisciplinære investigator-initieret studier

Læs mere, klik her


The FRAGINOC study: The impact of FRAilty screening, Geriatric assessment and INtervention in older patients with epithelial Ovarian Cancer

Tværfaglig/faglig organisation:
Dansk OnkoGEriatrisk Netværk (DCCC AGE). Projektet planlægges forankret i Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG).

Projektbeskrivelse:
Formålet med FRAGINOC studiet er at skabe viden om værdien af rehabilitering herunder frailty screeningstest og Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) blandt ældre patienter med nydiagnosticeret kræft i æggestokken. Projektet er et tværfagligt og nationalt samarbejde.

Ambition er ultimativt at udvikle og implementere et skrøbelighedsscreeningsværktøj, som kan implementeres direkte i klinikken. Dette på baggrund af allerede kendte screeningstests, biomarkører og funktionelle tests. Dermed får vi redskaber til at identificere de patienter, som skal henvises til systematisk udredning og optimering i geriatrisk regi, forud for og under behandling. Samtidig forventer vi at få en bedre forståelse for effekten af individualiseret optimering hos kvinder henvist til neo-adjuverende kemoterapi. Det forventes, at målrettet optimering i fremtiden kan øge andelen af patienter, som tilbydes operation fra 55 % til 75 %, øge andelen, som gennemfører kemoterapi, samt reducere postoperative komplikationer.

I et randomiseret design vil vi undersøge om brugen af CGA samt individualiseret optimering, afhængig af den enkelte kræftpatients behov, øger gennemførelsen af onkologisk- og kirurgisk behandling, livskvalitet og overlevelse. Bag projektet står nationale, tværfaglige forskningsgrupper bestående af onko-gynækologer, onkologer, geriatere og sygeplejersker, der alle har stor interesse i og erfaring med optimering og behandling af kræftpatienter.

Primær kontaktperson:
Tine Henrichsen Schnack, overlæge, ph.d., Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Odense Universitetshospital, tine.henrichsen.schnack@rsyd.dk

Bevilling:
152.000 kr. – til forberedelse af dette nationale og multidisciplinære investigator-initieret studie

Læs mere, klik her