Støtte_maj 2018_700.jpg

Blandt modtagere af støtte er der flere kræftstudier. Foto: Colourbox

26-05-2021

Forberedelse af forskning i protonterapi, hjernekræft og effekten af ernæringsbehandling til patienter med prostata- og endetarmskræft er blandt de modtagere, DCCC's styregruppe har bevilget støtte i denne omgang. De 8 grupper modtager lige godt 1,4 millioner kroner til sammen.


DCCC har endnu en gang bevilget penge til forberedelse af projekter, der skal udvikle kræftforskning og –behandling i Danmark. DCCC's styregruppe har med stor glæde konstateret, at der er godt gang i de nationale aktiviteter og ikke mindst forberedelsen af kliniske studier.

Projekterne understøtter DCCC's mission om, at fremme kræftforskning og –behandling på tværs af geografi, faglighed og tumortype. Det faglige niveau er højt, og vi forventer os meget af de forskningsprojekter, som vi støtter forberedelsen af.

Herunder kan du læse mere om de 8 projekter, der har modtaget støtte. Husk samtidig at notere, at næste ansøgningsrunde har deadline midt i september.


Multidisciplinært netværk for protonterapi af høj-risiko prostatakræft i randomiseret fase III protokol

Tværfaglig/faglig organisation:
Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG), Dansk Prostata Cancer Gruppe (DAPROGA)

Projektbeskrivelse:
Protonstrålebehandling (PT) er en behandling, der giver optimal mulighed for at begrænse stråledosis til eksempelvis tarm og blære ved behandling af prostatakræft (PC). Med den metode håber man at kunne mindske bivirkninger, specielt på langt sigt. PT er tilgængeligt i Danmark (DCPT, Aarhus), men er ikke indført for PC. Projektet vil undersøge om PT, i en direkte sammenligning med røntgenstrålebehandling (RT), er forbundet med færre bivirkninger hos patienter med høj-risiko PC, der skal have medbestrålet både lymfeknuderne og prostata kombineret med hormonbehandling. Undersøgelsen er et lodtrækningsforsøg. Projektet vil også undersøge effekten af PT overfor RT med overlevelsesdata.

I forhold til undersøgelsen er det vigtigt, at samtlige stråleklinikker i DK anvender samme dosis og dosisbegrænsning til raske organer og dermed sikrer at sammenligningen i forhold til PT er ensartet. I studiet skal der samles blodprøver til biobank og undersøgelser af normalorganers strålefølsomhed.

Primær kontaktperson: Lise Nørgaard Bentzen, klinisk lektor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Mail: lise.b@auh.rm.dk 

Bevilling: 196.480 - gives til forberedelse af dette nationale og multidisciplinære investigator-initierede studie.

Læs mere


Patientinvolvering ved behandling af brystkræftpatienter efter DBCG retningslinjer

Tværfaglig/faglig organisation:
Danish Breast Cancer Group (DBCG)

Projektbeskrivelse:
Danish Breast Cancer Group (DBCG) ønsker at sætte fælles rammer for implementering af patientinvolvering på tværs af de danske afdelinger, som behandler patienter med brystkræft. Der skal udarbejdes principper og værktøjer, som kan bruges såvel i det kirurgiske, i det adjuverende som i
det metastatiske forløb.

Danish Breast Cancer Group (DBCG) ønsker at opfylde intentionerne om patientinvolvering beskrevet i Kræftplan 4. Patientinvolvering kan bidrage med værdifulde facetter i arbejdet, og derfor bør afdækkes alle områder, hvor involveringen konkret skal etableres. Ideen til projektet kommer fra DBCG Bestyrelsen og med DCCC støtten kan der afholdes et 2-dages internat, med repræsentanter fra de 5 DBCG udvalg, hvor møde med patienter finder sted: radiologi, kirurgi, medicin, genetik og radioterapi udvalgene.

Strategien på mødet vil være først at afdække, hvor patientinvolvering finder sted og hvilke erfaringer, der er. Derpå skal de 5 udvalg fremlægge deres ideer til internatet med fokus på de områder, hvor involvering skal etableres med udgangspunkt i udvalget (f.eks. udarbejdelse af retningslinjer, fælles beslutningstagning, planlægning af forskningsprotokoller). På internatet skal laves plan for, hvordan man konkret vil øge involveringen, og der skal opsættes mål for ønsker og evaluering.

Internatet skal resultere i startskuddet på en ny måde at involvere patienterne i beslutningerne vedrørende deres behandling, og der skal efter implementeringen kunne måles en øget grad af patientinvolvering blandt patienterne.

Primær kontaktperson: Birgitte Vrou Offersen, Professor, Klinisk professor, Institut for klinisk Medicin. Mail: birgoffe@rm.dk

Bevilling: 152.560 - gives til udbredelse af viden om dette emne på tværs af landet.

Læs mere


Implementering af individualiseret behandling hos patienter med glioblastom i en fase I/II klinisk undersøgelse baseret på klonale mutationer

Tværfaglig/faglig organisation:
DCCC Dansk Center for målrettet behandling af hjernetumorer

Projektbeskrivelse:
De seneste år har forskning indenfor kræftsvulsters arvemasse/genom ført til udviklingen af nye målrettede lægemidler mod kræftfremkaldende mutationer. Disse lægemidler har forbedret overlevelsen indenfor mange kræfttyper. Glioblastom, som er en uhelbredelig type hjernekræft, har foreløbig desværre ikke været en del af denne udvikling. Den mediane overlevelse, på ca. 14-18 måneder, har været uændret siden 2005. Mulige årsager til den manglende udvikling er mange, blandt andet at de udførte kliniske forsøg ikke har udvalgt patienter på baggrund af deres individuelle mutationer.

Projektet ønsker derfor at initiere et nationalt klinisk forsøg hvor der med moderne molekylærgenetiske analyser kan identificeres patienternes individuelle kræftfremkaldende mutationer og ud fra disse, udvælge det målrettede lægemiddel som, med højest sandsynlighed, øger overlevelsen. Forsøget bliver et nationalt translationelt samarbejde mellem landets førende genomiske forskere og de 4 neuro-onkologiske afdelinger.

Primær kontaktperson: Hans Skovgaard Poulsen, overlæge, Afdeling for Kræftbehandling og Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi, Rigshospitalet. Mail: hans.skovgaard.poulsen@regionh.dk 

Bevilling: 177.000 - gives til forberedelse af dette nationale og multidisciplinære investigator-initierede studie

Læs mere


Post radiotherapy swallowing dysfunction and impact on quality of life (QoL) in patients with Head and Neck cancer. Rehabilitative swallowing interventions for the treatment of radiated induced dysphagia after head and neck cancer

Projektbeskrivelse:
Dysfagi hos patienter efter stråleterapi for Hoved- og halskræft er en veldokumenteret, men underdiagnosticeret og underbehandlet tilstand. Patienterne er i risiko for svære følgetilstande som aspirationspneumoni, luftvejsobstruktion, underernæring, social isolation og nedsat livskvalitet. Behandlingen af selve dysfagien er en kompleks udfordring. Formålet med dette projekt er at højne og ensarte kvaliteten i behandlingen samt rehabiliteringen af dysfagi efter stråleterapi hos patienter med Hoved-halskræft (head and neck squamous cell carcinoma).

DCCC støtten vil bidrage til forberedelsen af et sundhedsfagligt, nationalt og multidisciplinært projekt. Projektet får støtte til indledende projekt- og protokolmøder, hvor flere forskellige faglige perspektiver inkluderes, bl.a. fra kirurgisk, onkologisk og rehabiliteringsregi. Forskningsgruppen er sammensat på tværs af regionerne.

Det forventede opnåede faglige gevinst med projektet er bl.a. at skabe et sundhedsfagligt nationalt og multidisciplinært studie, hvor der er flere forskellige faglige perspektiver inkluderet og forskningsgruppen er sammensat på tværs af regionerne, at styrke det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde om den langsigtede rehabilitering samt at øge viden om omfanget af senfølgerne over tid og deres betydning for patienterne. Dertil også at udvikle og afprøve metoder til at dokumentere, samt understøtte arbejdet med at mindske konsekvenserne af de langsigtede senfølger for patienternes livskvalitet.

Primær kontaktperson: Bahareh Philipsen, overlæge, Øre-Næse og Halskirurgisk afdeling, Odense Universitets Hospital. Mail: bahareh.bakhshaie.philipsen@rsyd.dk

Bevilling: 200.000 - gives til forberedelse af dette nationale og multidisciplinære investigator-initierede studie.

Læs mere


Individualiseret strålebehandling af hjernekræft

Tværfaglig/faglig organisation:
Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), DCCC Dansk Center for målrettet behandling af hjernetumorer

Projektbeskrivelse:
Glioblastom (GBM) er den hyppigste hjernekræft hos voksne med over 300 nye tilfælde årligt og patienterne har kort restlevetid. Strålebehandling er sammen med kirurgi hjørnestenen i behandlingen. Strålebehandling er dog stadig ens for langt størstedelen af patienterne, selvom GBM er en meget heterogen sygdom som afspejles også i store kliniske forskelle mellem enkelte patienter. Personalisering af strålebehandling til den enkelte patient forventes således at forbedre patientresultaterne enormt.

Dette nationale projekt sigter mod at personalisere det nuværende 'one-size-fits-all' strålebehandling target volumen. Der vil bruges kunstig intelligens til at personalisere target baseret på patient, tumor (inklusive (epi)genetiske markører), behandling og avancerede billeddannelse. Det resulterende personligt target er afgørende for yderligere personligt RT dosisintensivering og modalitet (protoner), som supplerer meget tiltrængte strategier for at forbedre udsigterne for GBM-patienter.

Primær kontaktperson: Anouk Kirsten Trip, læge, ph.d., Postdoc forsker, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital. Mail: anotri@rm.dk

Bevilling: 200.000 - gives til forberedelse af dette nationale og multidisciplinære investigator-initierede studie.

Læs mere


Stråleinduceret diarré ved kræftsygdomme i bækkenet under kurativ ekstern strålebehandling: Ernæringsbehandlingens rolle

Tværfaglig/faglig organisation:
Projektet er forankret i DCCCs National Research Network on Nutrition in Cancer (NARNUCA)

Projektbeskrivelse:
Ca. 70% af patienter med prostata- og endetarmskræft, der modtager strålebehandling (RT), oplever akut stråleinduceret diarré (RID). RID har stor indflydelse på patientens livskvalitet og sociale adfærd og kan føre til pausering eller tidlig afbrydelse af strålebehandling og udvikling af kronisk diarré.

Et tidligere DCCC støttet forskningsnetværk, NARNUCA, fandt ved undersøgelse af landets 8 stråleterapicentre, at patienter med RID modtager forskellige og dels modstridende kostråd. I klinisk praksis og i forskningsstudier mangler systematisk beskrivelse af RID med tanke på omfang og type. Evidensen for ernæringsbehandling af RID er lav. Aktuelt gennemføres en systematisk litteraturgennemgang for at afdække viden om ernæringsbehandling af RID. Hos patienter i strålebehandling for prostata- og endetarmskræft planlægges derfor to nationale studier, som skal 1) afdække frekvens ved og karakteristik af RID; 2) undersøge effekten af ernæringsbehandling.

Formålet med projektet er derfor at forbedre RID ved RT.

Primær kontaktperson: Randi Tobberup, Klinisk diætist, ph.d., Ålborg Universitet. Mail: r.tobberup@rn.dk

Bevilling: 191.850 - gives til forberedelse af dette nationale og multidisciplinære investigator-initierede studie.

Læs mere


Partikelterapi til skrøbelige patienter med ikke-småcellet lungekræft

Tværfaglig/faglig organisation:
Projektet er startet og køres af Dansk Onkologisk Lungekræft gruppes radioterapiudvalg

Projektbeskrivelse:
Patienter med fremskreden ikke-småcellet lungekræft tilbydes i dag en kombination af kemoterapi og strålebehandling. Strålebehandlingen kan erstattes af partikelterapi, hvilket potentielt vil reducere stråledosis til hjerte og lunger. Det forventes hermed at risikoen for bivirkninger mindskes. En sådan reduktion af bivirkninger kan muligvis have indflydelse på skrøbelige patienters overlevelse, sygdomsbyrde og livskvalitet efter endt behandling. Dansk Onkologisk Lungekræft Gruppe har identificeret en gruppe skrøbelige patienter som ikke kan tilbydes kombinationsbehandling.

For denne gruppe ønskes der undersøgt om partikelterapi vil reducere bivirkninger og øge overlevelsen i et studie, hvor der trækkes lod mellem behandlingerne. For at muliggøre et sådan studie, skal der på landsplan udvikles metoder til håndtering af både vejrtrækningsbevægelse og anatomiske forandringer undervejs i behandlingsforløbet, så vi kan tilbyde samme nøjagtige behandling som ved standard strålebehandling.

Primær kontaktperson: Ditte Sloth Møller, fysiker, lektor, Afdeling for Medicinsk Fysik, Århus Universitet, Dansk Center for Partikelterapi, Århus Universitetshospital. Mail: dittmoel@rm.dk

Bevilling: 195.000 - gives til forberedelse af dette nationale og multidisciplinære investigator-initierede studie.

Læs mere


Et fase III-forsøg med reduceret dosis kombinations-kemoterapi versus standard monoterapi (Gemcitabin) hos ældre og/eller fragile patienter med fremskreden kræft i bugspytkirtlen (DPCG-01)

Tværfaglig/faglig organisation:
Projektet udgår fra Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPGC)

Projektbeskrivelse:
I henhold til danske og internationale retningslinjer er den bedste behandlingsmulighed i første linje for patienter med nonresektabel pancreacancer kombinationskemoterapi, mens gamle og / eller skrøbelige patienter kan tilbydes Gemcitabin monoterapi. Randomiserede fase 3-forsøg viser forbedret effekt af kombinationskemoterapi sammenlignet med Gemcitabin, men disse forsøg er begrænset til patienter under 75 år og i god generel tilstand, da kombinationstoksiciteten øges.

Da undersøgelser med metastatisk kolorektal cancer antyder, at reduceret dosis af kemoterapi i kombination kan være bedre end monoterapi til ældre og svage patienter, antages der, at en reduceret dosis af kombinationskemoterapi også kan forbedre resultaterne hos ældre eller svage patienter med kræft i bugspytkirtlen. De primære endepunkter i dette DPCG-initierede forsøg vil være overlevelse og patientrapporteret outcome.

Primær kontaktperson: Louise Skau Rasmussen, Reservelæge, Ph.d., Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Mail: loskr@rn.dk

Bevilling: 158.838 - gives til forberedelse af dette nationale og multidisciplinære investigator-initierede studie.

Læs mere